Imao sam puno takvih dana u životu i pamtim ih samo po tome što sam ih zaboravio. Oni su kao slike u dječijim farbankama koje ožive tek kad se oko njih potrudiš, i ja sam, kao i svi, preskočio mnogo stranica tragajući za slikama koje ću lakše obojiti.


imao-sam-puno-takvih-dana-u-ivotu-i-pamtim-ih-samo-po-tome-to-sam-ih-zaboravio-oni-su-kao-slike-u-djeijim-farbankama-koje-oive-tek-kad-se-oko-njih
Đorđe balaševićimaosampunotakvihdanaživotupamtimihsamopotometozaboravioonisukaoslikedječijimfarbankamakojeoživetekkadseokonjihpotrudijasamsvipreskočiomnogostranicatragajućizaslikamaćulakeobojitiimao samsam punopuno takvihtakvih danadana uu životuživotu ii pamtimpamtim ihih samosamo popo tometome štošto samsam ihih zaboraviooni susu kaokao slikeslike uu dječijimdječijim farbankamafarbankama kojekoje oživeožive tektek kadkad sese okooko njihnjih potrudiši jaja samkao ii svipreskočio mnogomnogo stranicastranica tragajućitragajući zaza slikamaslikama kojekoje ćuću lakšelakše obojitiimao sam punosam puno takvihpuno takvih danatakvih dana udana u životuu životu iživotu i pamtimi pamtim ihpamtim ih samoih samo posamo po tomepo tome štotome što samšto sam ihsam ih zaboraviooni su kaosu kao slikekao slike uslike u dječijimu dječijim farbankamadječijim farbankama kojefarbankama koje oživekoje ožive tekožive tek kadtek kad sekad se okose oko njihoko njih potrudiši ja samkao i svipreskočio mnogo stranicamnogo stranica tragajućistranica tragajući zatragajući za slikamaza slikama kojeslikama koje ćukoje ću lakšeću lakše obojiti

Moje su mogućnosti mnogo veće nego što sam mislila, i ja bih htela s tobom da podelim i neke drage stvari koje sam tek počela da otkrivam. -Paulo Koeljo
moje-su-mogunosti-mnogo-vee-nego-to-sam-mislila-i-ja-bih-htela-s-tobom-da-podelim-i-neke-drage-stvari-koje-sam-tek-poela-da-otkrivam
Čitave noći lutao sam oko stanice, i razgledao vozove što odlaze i dolaze. Imao sam dovoljno vremena da mirno o svemu razmislim. Gospođo, ja sam u vas neizlečivo zaljubljen. -Miroslav Mika Antić
itave-noi-lutao-sam-oko-stanice-i-razgledao-vozove-to-odlaze-i-dolaze-imao-sam-dovoljno-vremena-da-mirno-o-svemu-razmislim-gospoo-ja-sam-u-vas
Neka ti svi ljudi koje sretneš, budu žive slike onoga dobra i zla, koje je u tebi. Zadržavaj se mislima i ljubavlju stalno na dobrim slikama, da bi i ti postao slikom dobra za braću svoju. -Nikolaj Velimirović
neka-ti-svi-ljudi-koje-sretne-budu-ive-slike-onoga-dobra-i-zla-koje-u-tebi-zadravaj-se-mislima-i-ljubavlju-stalno-na-dobrim-slikama-da-bi-i-ti-postao
Samo zato što sam se promovisala kao sirena i odigrala razne uloge u vezi seksa, ljudi čine grešku misleći da sam takva u stvarnom životu. Oni ne mogu biti u većoj zabludi. -Ava Gardner
samo-zato-to-sam-se-promovisala-kao-sirena-i-odigrala-razne-uloge-u-vezi-seksa-ljudi-ine-greku-mislei-da-sam-takva-u-stvarnom-ivotu-oni-ne-mogu-biti-u