Imao sam sasvim fino detinjstvo sve do moje devete godine, a onda me klasični scenario razvoda braka upropastio.


imao-sam-sasvim-fino-detinjstvo-sve-do-moje-devete-godine-a-onda-me-klasi-scenario-razvoda-braka-upropastio
kurt kobejnimaosamsasvimfinodetinjstvosvedomojedevetegodineondameklasičniscenariorazvodabrakaupropastioimao samsam sasvimsasvim finofino detinjstvodetinjstvo svesve dodo mojemoje devetedevete godineonda meme klasičniklasični scenarioscenario razvodarazvoda brakabraka upropastioimao sam sasvimsam sasvim finosasvim fino detinjstvofino detinjstvo svedetinjstvo sve dosve do mojedo moje devetemoje devete godinea onda meonda me klasičnime klasični scenarioklasični scenario razvodascenario razvoda brakarazvoda braka upropastioimao sam sasvim finosam sasvim fino detinjstvosasvim fino detinjstvo svefino detinjstvo sve dodetinjstvo sve do mojesve do moje devetedo moje devete godinea onda me klasičnionda me klasični scenariome klasični scenario razvodaklasični scenario razvoda brakascenario razvoda braka upropastioimao sam sasvim fino detinjstvosam sasvim fino detinjstvo svesasvim fino detinjstvo sve dofino detinjstvo sve do mojedetinjstvo sve do moje devetesve do moje devete godinea onda me klasični scenarioonda me klasični scenario razvodame klasični scenario razvoda brakaklasični scenario razvoda braka upropastio

Opet sam sam. Možda je i najbolje tako, ne očekujes pomoć i ne bojiš se izdaje. Sam. Učiniću sve što mogu, ne uzdajući se u podršku koje nema, i onda je sve moje što postignem, i zlo i dobro.Do 13. godine sam mislio da je moje ime Ćuti.A hteo sam poslednji put da joj šapnem na uho da je bila moje sve. Pazi mene, bila, zapravo bila i ostala moje sve.Umorila sam se od brige za druge. Bilo bi fino da, za promjenu, neko počne da brine i o meni.Čitave noći lutao sam oko stanice, i razgledao vozove što odlaze i dolaze. Imao sam dovoljno vremena da mirno o svemu razmislim. Gospođo, ja sam u vas neizlečivo zaljubljen.Napor je sve teži, nada sve sporija, razilaženje između onoga što jesam i onoga što sam pretpostavljao da mogu biti sve je veća u noći moje duboke ispraznosti.