Imao sam utisak da proživljavam jedan nezaboravan trenutak u svom životu - jedan od onih čarobnih trenutaka kojih obično postajemo svesni tek kada prođu. Bio sam prisutan tamo celim svojim bićem - bez prošlosti i bez budućnosti - uronjen u to jutro, tu muziku, tu milinu, tu neočekivanu molitvu. Dospeo sam u stanje obožavanja, ekstaze, blagodarnosti što se nalazim na ovom svetu.


imao-sam-utisak-da-proivljavam-jedan-nezaboravan-trenutak-u-svom-ivotu-jedan-od-onih-arobnih-trenutaka-kojih-obino-postajemo-svesni-tek-kada-prou-bio
paulo koeljoimaosamutisakdaproživljavamjedannezaboravantrenutaksvomživotuodonihčarobnihtrenutakakojihobičnopostajemosvesnitekkadaprođubioprisutantamocelimsvojimbićembezprolostibudućnostiuronjentojutromuzikumilinuneočekivanumolitvudospeostanjeobožavanjaekstazeblagodarnostitosenalazimnaovomsvetuimao samsam utisakutisak dada proživljavamproživljavam jedanjedan nezaboravannezaboravan trenutaktrenutak uu svomsvom životuživotujedanjedan odod onihonih čarobnihčarobnih trenutakatrenutaka kojihkojih običnoobično postajemopostajemo svesnisvesni tektek kadakada prođubio samsam prisutanprisutan tamotamo celimcelim svojimsvojim bićembićembezbez prošlostiprošlosti ii bezbez budućnostibudućnostiuronjenuronjen utu muzikutu milinutu neočekivanuneočekivanu molitvudospeo samsam uu stanjestanje obožavanjablagodarnosti štošto sese nalazimnalazim nana ovomovom svetuimao sam utisaksam utisak dautisak da proživljavamda proživljavam jedanproživljavam jedan nezaboravanjedan nezaboravan trenutaknezaboravan trenutak utrenutak u svomu svom životusvom životujedan odjedan od onihod onih čarobnihonih čarobnih trenutakačarobnih trenutaka kojihtrenutaka kojih običnokojih obično postajemoobično postajemo svesnipostajemo svesni teksvesni tek kadatek kada prođubio sam prisutansam prisutan tamoprisutan tamo celimtamo celim svojimcelim svojim bićemsvojim bićembez prošlostibez prošlosti iprošlosti i bezi bez budućnostibez budućnostiuronjen uu to jutrotu neočekivanu molitvudospeo sam usam u stanjeu stanje obožavanjablagodarnosti što sešto se nalazimse nalazim nanalazim na ovomna ovom svetu

Imao sam puno takvih dana u životu i pamtim ih samo po tome što sam ih zaboravio. Oni su kao slike u dječijim farbankama koje ožive tek kad se oko njih potrudiš, i ja sam, kao i svi, preskočio mnogo stranica tragajući za slikama koje ću lakše obojiti.Bio sam ljut što nemam cipele; a onda sam sreo čoveka bez nogu i zadovoljio se svojom sudbinom.Nikad nisam bio siromašan, ali sam bio bez novca. Biti bez novaca je prolazno stanje: biti siromašan je stanje duha.Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu, mora da postoji neko baš kao ja ko se oseća bizarno i defektno na način na koji se ja osećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negde i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovde i da sam čudna kao i ti.Aleksandra je jedan bolesni retard,kada sam sa njom vreme stane,i sve ostalo postane nebitno…U stanju smo da se ceo dan smejemo bez prestanka,zezamo ...Bio je to jedan od onih martovskih dana kada sunce sija i peče, a puše leden vjetar; kada je ljeto na svjetlu, a zima u sjenci.