Imati nekog ko se pita gdje ste ako se noću niste vratili kući vrlo je stara ljudska potreba.


imati-nekog-ko-se-pita-gdje-ste-ako-se-nou-niste-vratili-kui-vrlo-stara-ljudska-potreba
margaret meadimatinekogkosepitagdjesteakonoćunistevratilikućivrlostaraljudskapotrebaimati nekognekog koko sese pitapita gdjegdje steste akoako sese noćunoću nisteniste vratilivratili kućikući vrlovrlo jeje starastara ljudskaljudska potrebaimati nekog konekog ko seko se pitase pita gdjepita gdje stegdje ste akoste ako seako se noćuse noću nistenoću niste vratiliniste vratili kućivratili kući vrlokući vrlo jevrlo je staraje stara ljudskastara ljudska potrebaimati nekog ko senekog ko se pitako se pita gdjese pita gdje stepita gdje ste akogdje ste ako seste ako se noćuako se noću nistese noću niste vratilinoću niste vratili kućiniste vratili kući vrlovratili kući vrlo jekući vrlo je staravrlo je stara ljudskaje stara ljudska potrebaimati nekog ko se pitanekog ko se pita gdjeko se pita gdje stese pita gdje ste akopita gdje ste ako segdje ste ako se noćuste ako se noću nisteako se noću niste vratilise noću niste vratili kućinoću niste vratili kući vrloniste vratili kući vrlo jevratili kući vrlo je starakući vrlo je stara ljudskavrlo je stara ljudska potreba

Povest je na savesna pitanja davala uvek isti odgovor: ako niste potlačeni onda ste tlačitelj. -Karlo Bini
povest-na-savesna-pitanja-davala-uvek-isti-odgovor-ako-niste-potlaeni-onda-ste-tlaitelj
Ukoliko ne znate koji su uzroci vaših grešaka, onda niste mudriji nego što ste bili na početku. -Napoleon Hil
ukoliko-ne-znate-koji-su-uzroci-vaih-greaka-onda-niste-mudriji-nego-to-ste-bili-na-poetku
Jebes ljubav ako se niste brisali iz prijatelja! :)
jebes-ljubav-ako-se-niste-brisali-iz-prijatelja
…ako niste zadovoljni sobom…idite u predsoblje…
ako-niste-zadovoljni-sobomidite-u-predsoblje