Inače, ceo život mučio sam se s tim da li sam pismen ili nisam. A onda sam pišući knjigu shvatio koliko je čovek nepismen.


inae-ceo-ivot-muio-sam-se-s-tim-da-li-sam-pismen-ili-nisam-a-onda-sam-piui-knjigu-shvatio-koliko-ovek-nepismen
emir kusturicainačeceoživotmučiosamsetimdalipismenilinisamondapiućiknjigushvatiokolikočoveknepismenceo životživot mučiomučio samsam sese ss timtim dada lili samsam pismenpismen iliili nisamonda samsam pišućipišući knjiguknjigu shvatioshvatio kolikokoliko jeje čovekčovek nepismenceo život mučioživot mučio sammučio sam sesam se sse s tims tim datim da lida li samli sam pismensam pismen ilipismen ili nisama onda samonda sam pišućisam pišući knjigupišući knjigu shvatioknjigu shvatio kolikoshvatio koliko jekoliko je čovekje čovek nepismenceo život mučio samživot mučio sam semučio sam se ssam se s timse s tim das tim da litim da li samda li sam pismenli sam pismen ilisam pismen ili nisama onda sam pišućionda sam pišući knjigusam pišući knjigu shvatiopišući knjigu shvatio kolikoknjigu shvatio koliko jeshvatio koliko je čovekkoliko je čovek nepismenceo život mučio sam seživot mučio sam se smučio sam se s timsam se s tim dase s tim da lis tim da li samtim da li sam pismenda li sam pismen ilili sam pismen ili nisama onda sam pišući knjiguonda sam pišući knjigu shvatiosam pišući knjigu shvatio kolikopišući knjigu shvatio koliko jeknjigu shvatio koliko je čovekshvatio koliko je čovek nepismen

Kroz moju karijeru koliko sam išta učinio to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku riječ koju sam otpjevao – ukoliko sam poštovao pjesmu. Ukoliko to nisam mogao prenijeti na slušaoca tada nisam uspio.Kroz moju karijeru koliko sam išta učinio to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku riječ koju sam otpjevao - ukoliko sam poštovao pjesmu. Ukoliko to nisam mogao prenijeti na slušaoca tada nisam uspioKada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam koliko može biti uvredljivo kada pokušavam da nateram nekoga da radi ono što ja hoću, iako znam da trenutak nije pravi i da ta osoba nije spremna za to, pa čak i onda kada sam ta osoba ja. Danas, ja to zovem poštovanje.Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST.Do kraja svog života neću zaboraviti dan kada sam u svojoj 21. godini podigao ruku i položio građansku zakletvu. Znate li koliko sam bio ponosan? Bio sam toliko ponosan da sam ceo dan šetao sa američkom zastavom na ramenima.Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam “srećan”. Rekli su mi da nisam razumeo zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumeli život.