Čini dobro ako hoćeš da ti se tako vrati.


ini-dobro-ako-hoe-da-ti-se-tako-vrati
poslovice korisnikaČinidobroakohoćedatisetakovratiČini dobrodobro akoako hoćešhoćeš dada titi sese takotako vratiČini dobro akodobro ako hoćešako hoćeš dahoćeš da tida ti seti se takose tako vratiČini dobro ako hoćešdobro ako hoćeš daako hoćeš da tihoćeš da ti seda ti se takoti se tako vratiČini dobro ako hoćeš dadobro ako hoćeš da tiako hoćeš da ti sehoćeš da ti se takoda ti se tako vrati

Ne štedi na prijatelju ako hoćeš da ti vrati istom mjerom.U politici, ako hoćeš da se nešto kaže, pitaj muškarca. Ako hoćeš da se nešto napravi, pitaj ženu.U politici, ako hoćeš da se nešto kaže, pitaj muškog. Ako hoćeš da se nešto napravi, pitaj ženu.Čini dobro svojim prijateljima da ih zadržiš, a neprijateljima da ih pobediš.aj vrati se jos jednom, nisi me dobro odmerila xD ;)Aj vrati se još jednom nisi me dobro odmerila.