Čini se da druga polovina čovečijeg života u sebi ne sadrži ništa drugo osim navika koje je sakupio u prvoj polovini života.


ini-se-da-druga-polovina-oveijeg-ivota-u-sebi-ne-sadri-drugo-osim-navika-koje-sakupio-u-prvoj-polovini-ivota
fjodor dostojevskiČinisedadrugapolovinačovečijegživotasebinesadržinitadrugoosimnavikakojesakupioprvojpoloviniživotaČini sese dada drugadruga polovinapolovina čovečijegčovečijeg životaživota uu sebisebi nene sadržisadrži ništaništa drugodrugo osimosim navikanavika kojekoje jeje sakupiosakupio uu prvojprvoj polovinipolovini životaČini se dase da drugada druga polovinadruga polovina čovečijegpolovina čovečijeg životačovečijeg života uživota u sebiu sebi nesebi ne sadržine sadrži ništasadrži ništa drugoništa drugo osimdrugo osim navikaosim navika kojenavika koje jekoje je sakupioje sakupio usakupio u prvoju prvoj poloviniprvoj polovini životaČini se da drugase da druga polovinada druga polovina čovečijegdruga polovina čovečijeg životapolovina čovečijeg života učovečijeg života u sebiživota u sebi neu sebi ne sadržisebi ne sadrži ništane sadrži ništa drugosadrži ništa drugo osimništa drugo osim navikadrugo osim navika kojeosim navika koje jenavika koje je sakupiokoje je sakupio uje sakupio u prvojsakupio u prvoj poloviniu prvoj polovini životaČini se da druga polovinase da druga polovina čovečijegda druga polovina čovečijeg životadruga polovina čovečijeg života upolovina čovečijeg života u sebičovečijeg života u sebi neživota u sebi ne sadržiu sebi ne sadrži ništasebi ne sadrži ništa drugone sadrži ništa drugo osimsadrži ništa drugo osim navikaništa drugo osim navika kojedrugo osim navika koje jeosim navika koje je sakupionavika koje je sakupio ukoje je sakupio u prvojje sakupio u prvoj polovinisakupio u prvoj polovini života

Drugi deo života kod pametnog čoveka sastoji se u oslobađanju od ludosti i predrasuda i pogrešnih mišljenja koje je stekao tokom prvog dela života. -Anton Čehov
drugi-deo-ivota-kod-pametnog-oveka-sastoji-se-u-oslobaanju-od-ludosti-i-predrasuda-i-pogrenih-miljenja-koje-stekao-tokom-prvog-dela-ivota
Drugi deo života kod pametnog čoveka sastoji se u oslobođenju od ludosti i predrasuda i pogrešnih mišljenja koje je stekao tokom prvog dela života. -Čehov
drugi-deo-ivota-kod-pametnog-oveka-sastoji-se-u-osloboenju-od-ludosti-i-predrasuda-i-pogrenih-miljenja-koje-stekao-tokom-prvog-dela-ivota
Svako preziranje polnog života, svako onečišćenje istog pojmom nečist jest čak zločin spram života – jest onaj na vlastiti grijeh protiv svetog duha života. -Miroslav Krleža
svako-preziranje-polnog-ivota-svako-oneienje-istog-pojmom-neist-jest-ak-zloin-spram-ivota-jest-onaj-na-vlastiti-grijeh-protiv-svetog-duha-ivota
Svako preziranje polnog života, svako onečišćenje istog pojmom “nečist” jest čak zločin spram života – jest onaj na vlastiti grijeh protiv svetog duha života. -Miroslav Krleža
svako-preziranje-polnog-ivota-svako-oneienje-istog-pojmom-neist-jest-ak-zloin-spram-ivota-jest-onaj-na-vlastiti-grijeh-protiv-svetog-duha-ivota