Čini se da ti i ja smo još dva odvojena sveta, neotkrivena … Sad bih dala za tebe što imam i što nemam, ali…


ini-se-da-ti-i-ja-smo-jo-dva-odvojena-sveta-neotkrivena-sad-bih-dala-za-tebe-to-imam-i-to-nemam-ali
Činisedatijasmojodvaodvojenasvetaneotkrivenasadbihdalazatebetoimamnemamali…Čini sese dada titi ii jaja smosmo jošjoš dvadva odvojenaodvojena svetaneotkrivena …… sadsad bihbih daladala zaza tebetebe štošto imamimam ii štošto nemamČini se dase da tida ti iti i jai ja smoja smo jošsmo još dvajoš dva odvojenadva odvojena svetaneotkrivena … sad… sad bihsad bih dalabih dala zadala za tebeza tebe štotebe što imamšto imam iimam i štoi što nemamČini se da tise da ti ida ti i jati i ja smoi ja smo jošja smo još dvasmo još dva odvojenajoš dva odvojena svetaneotkrivena … sad bih… sad bih dalasad bih dala zabih dala za tebedala za tebe štoza tebe što imamtebe što imam išto imam i štoimam i što nemamČini se da ti ise da ti i jada ti i ja smoti i ja smo joši ja smo još dvaja smo još dva odvojenasmo još dva odvojena svetaneotkrivena … sad bih dala… sad bih dala zasad bih dala za tebebih dala za tebe štodala za tebe što imamza tebe što imam itebe što imam i štošto imam i što nemam

Borili smo se i umorili. Sad nam ostaje samo da branimo ono što smo stekli. -Duško Radović
borili-smo-se-i-umorili-sad-nam-ostaje-samo-da-branimo-ono-to-smo-stekli
Možda nemam ruke kojima bih mogao da držim ruke svoje žene, ali da bih držao njeno srce, ni ne trebaju mi ruke. Njeno srce je ono što želim da držim. -Nik Vujičić
moda-nemam-ruke-kojima-bih-mogao-da-drim-ruke-svoje-ene-ali-da-bih-drao-njeno-srce-ne-trebaju-mi-ruke-njeno-srce-ono-to-elim-da-drim