Činilo se da čovek ima samo dva izbora - živeti u užasu ili biti propalica.


inilo-se-da-ovek-ima-samo-dva-izbora-iveti-u-uasu-ili-biti-propalica
Čarls bukovskiČinilosedačovekimasamodvaizboraživetiužasuilibitipropalicaČinilo sese dada čovekčovek imaima samosamo dvadva izboraizboraživetiživeti uu užasuužasu iliili bitibiti propalicaČinilo se dase da čovekda čovek imačovek ima samoima samo dvasamo dva izboradva izboraživeti uživeti u užasuu užasu iliužasu ili bitiili biti propalicaČinilo se da čovekse da čovek imada čovek ima samočovek ima samo dvaima samo dva izborasamo dva izboraživeti u užasuživeti u užasu iliu užasu ili bitiužasu ili biti propalicaČinilo se da čovek imase da čovek ima samoda čovek ima samo dvačovek ima samo dva izboraima samo dva izboraživeti u užasu iliživeti u užasu ili bitiu užasu ili biti propalica

Sve ima svoj Kraj , samo virsla ima dva kraja
sve-ima-svoj-kraj-samo-virsla-ima-dva-kraja
Ima mnogo samih žena na svetu sa jednim, dva ili tri deteta. I čovek se pita, kud su muževi otišli ili kud su ljubavnici otišlii ostavili iza sebe sve te ruke, oči, stopala i glasove. -Čarls Bukovski
ima-mnogo-samih-ena-na-svetu-jednim-dva-ili-tri-deteta-i-ovek-se-pita-kud-su-muevi-otili-ili-kud-su-ljubavnici-otilii-ostavili-iza-sebe-sve-te-ruke
Čovek ima slobodu izbora u zavisnosti od stepena njegove racionalnosti. -Toma Akvinski
ovek-ima-slobodu-izbora-u-zavisnosti-od-stepena-njegove-racionalnosti
Čovek ima dva uha i jedan jezik, da bi mogao dva puta više saslušati nego pričati. -Epiktet
ovek-ima-dva-uha-i-jedan-jezik-da-bi-mogao-dva-puta-vie-sasluati-nego-priati