Intelektualac je onaj čiji um nadzire samoga sebe.


intelektualac-onaj-iji-um-nadzire-samoga-sebe
alber kamiintelektualaconajčijiumnadziresamogasebeintelektualac jeje onajonaj čijičiji umum nadzirenadzire samogasamoga sebeintelektualac je onajje onaj čijionaj čiji umčiji um nadzireum nadzire samoganadzire samoga sebeintelektualac je onaj čijije onaj čiji umonaj čiji um nadzirečiji um nadzire samogaum nadzire samoga sebeintelektualac je onaj čiji umje onaj čiji um nadzireonaj čiji um nadzire samogačiji um nadzire samoga sebe

Poznavanje samoga sebe bitno je važan uvod u mijenjanje samoga sebe.Čovek kad se rodi, rodi se sa sekirom u ustima. Tako onaj čiji govor nije odmeren seče sebe tom sekirom.Ljubi prijatelja kao samoga sebe.Čovek nema većeg neprijatelja od sebe samoga.Lakše je biti pametan za druge nego za samoga sebe.Najveći čovekov zadatak u životu je roditi samoga sebe.