Inteligentan čovek je ponekad primoran da bude pijan kako bi proveo vreme sa svojim budalama.


inteligentan-ovek-ponekad-primoran-da-bude-pijan-kako-bi-proveo-vreme-svojim-budalama
ernest hemingvejinteligentančovekponekadprimorandabudepijankakobiproveovremesvojimbudalamainteligentan čovekčovek jeje ponekadponekad primoranprimoran dada budebude pijanpijan kakokako bibi proveoproveo vremevreme sasa svojimsvojim budalamainteligentan čovek ječovek je ponekadje ponekad primoranponekad primoran daprimoran da budeda bude pijanbude pijan kakopijan kako bikako bi proveobi proveo vremeproveo vreme savreme sa svojimsa svojim budalamainteligentan čovek je ponekadčovek je ponekad primoranje ponekad primoran daponekad primoran da budeprimoran da bude pijanda bude pijan kakobude pijan kako bipijan kako bi proveokako bi proveo vremebi proveo vreme saproveo vreme sa svojimvreme sa svojim budalamainteligentan čovek je ponekad primorančovek je ponekad primoran daje ponekad primoran da budeponekad primoran da bude pijanprimoran da bude pijan kakoda bude pijan kako bibude pijan kako bi proveopijan kako bi proveo vremekako bi proveo vreme sabi proveo vreme sa svojimproveo vreme sa svojim budalama

Ljut čovek, pijan čovek i dete uvek govore istinu.Moramo, ipak, prihvatiti da, kako se meni čini, čovek sa svim svojim plemenitim karakteristikama ipak u svome telu drži neizbrisiv pečat njegovog niskog porekla.Onaj osecaj kad si bio toliko pijan da se ne secas kako si doso kuci :D xDPiscima ne trebju trikovi ili fazoni, čak ni ne moraju biti najpametnija osoba u okolini. Rizikujući da ispadne glup, pisac ponekad mora da bude sposoban da samo stoji i zuri tamo vamo-u zalazak sunca ili u staru cipelu-i da bude potpuno i jednostavno oduševljen.Najviša predstava o životu sastoji se u ovome: da čovek vlada svojim vlastitim postupcima. Čovek koji je uvek podložan tuđim uticajima je pomalo mrtav čovek.Mi smo se samo rastali. Onako kako se rastaju dvoje koji su se voleli u pogrešno vreme, a uz pogrešno vreme idemo i pogrešni mi. A nismo bili.