Iskusna žena vidi i ono što je muškarcu zauvek skriveno.


iskusna-ena-vidi-i-ono-to-mukarcu-zauvek-skriveno
ivan cankariskusnaženavidionotomukarcuzauvekskrivenoiskusna ženažena vidividi ii onoono štošto jeje muškarcumuškarcu zauvekzauvek skrivenoiskusna žena vidižena vidi ividi i onoi ono štoono što ješto je muškarcuje muškarcu zauvekmuškarcu zauvek skrivenoiskusna žena vidi ižena vidi i onovidi i ono štoi ono što jeono što je muškarcušto je muškarcu zauvekje muškarcu zauvek skrivenoiskusna žena vidi i onožena vidi i ono štovidi i ono što jei ono što je muškarcuono što je muškarcu zauvekšto je muškarcu zauvek skriveno

Iskusna žena vidi i ono što je muškarcu zauvjek skriveno. -Ivan Cankar
iskusna-ena-vidi-i-ono-to-mukarcu-zauvjek-skriveno