Iskustvo bez teorije je slijepo, ali teorija bez iskustva je samo intelektualna igra.


iskustvo-bez-teorije-slijepo-ali-teorija-bez-iskustva-samo-intelektualna-igra
imanuel kantiskustvobezteorijeslijepoaliteorijaiskustvasamointelektualnaigraiskustvo bezbez teorijeteorije jeje slijepoali teorijateorija bezbez iskustvaiskustva jeje samosamo intelektualnaintelektualna igraiskustvo bez teorijebez teorije jeteorije je slijepoali teorija bezteorija bez iskustvabez iskustva jeiskustva je samoje samo intelektualnasamo intelektualna igraiskustvo bez teorije jebez teorije je slijepoali teorija bez iskustvateorija bez iskustva jebez iskustva je samoiskustva je samo intelektualnaje samo intelektualna igraiskustvo bez teorije je slijepoali teorija bez iskustva jeteorija bez iskustva je samobez iskustva je samo intelektualnaiskustva je samo intelektualna igra

Iskustvo bez teorije je slepo, ali teorija bez iskustva je samo intelektualna igra.Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Onaj ko voli praksu bez teorije je poput moreplovca koji se ukrca na brod bez kormila i kompasa, te nikad ne zna na koju obalu će pristati.Tako je bolje, bez slatkih riječi, bez praznog smiješka, bez varanja. Sve je lijepo dok ništa ne tražimo, a prijatelje je opasno iskušavati. Čovjek je vjeran samo sebi.Nikada nisam živio bez vjere i ne bih niti dana bez nje mogao, ali sam cijeli svoj život mogao bez crkve.Više nego muškarac za sebe, žena tvrdo veruje da bez svojih poroka ne bi mogla imati ni dana zadovoljstva i da bi je veliki broj vrlina samo osiromašio, kao što alkoholičar veruje da bi umro bez svoje čaše, i kockar bez svoje kocke.