Isti afekti su kod muškarca i žene ipak različiti u tempu: stoga nema kraja nesporazumima između muškarca i žene.


isti-afekti-su-kod-mukarca-i-ene-ipak-razliiti-u-tempu-stoga-nema-kraja-nesporazumima-izmeu-mukarca-i-ene
fridrih ničeistiafektisukodmukarcaženeipakrazličititempustoganemakrajanesporazumimaizmeđuženeisti afektiafekti susu kodkod muškarcamuškarca ii ženežene ipakipak različitirazličiti uu tempustoga nemanema krajakraja nesporazumimanesporazumima izmeđuizmeđu muškarcamuškarca ii ženeisti afekti suafekti su kodsu kod muškarcakod muškarca imuškarca i ženei žene ipakžene ipak različitiipak različiti urazličiti u tempustoga nema krajanema kraja nesporazumimakraja nesporazumima izmeđunesporazumima između muškarcaizmeđu muškarca imuškarca i ženeisti afekti su kodafekti su kod muškarcasu kod muškarca ikod muškarca i ženemuškarca i žene ipaki žene ipak različitižene ipak različiti uipak različiti u tempustoga nema kraja nesporazumimanema kraja nesporazumima izmeđukraja nesporazumima između muškarcanesporazumima između muškarca iizmeđu muškarca i ženeisti afekti su kod muškarcaafekti su kod muškarca isu kod muškarca i ženekod muškarca i žene ipakmuškarca i žene ipak različitii žene ipak različiti užene ipak različiti u tempustoga nema kraja nesporazumima izmeđunema kraja nesporazumima između muškarcakraja nesporazumima između muškarca inesporazumima između muškarca i žene

Dobar brak bio bi između slijepe žene i gluhog muškarca. -Onore de Balzak
dobar-brak-bio-bi-izmeu-slijepe-ene-i-gluhog-mukarca
Žene su pogonsko gorivo za misleće ljude. Jedina prava ljubav je između muškarca i žene. -Duško Ttrifunović
ene-su-pogonsko-gorivo-za-mislee-ljude-jedina-prava-ljubav-izmeu-mukarca-i-ene
Između žene i velikog muškarca postoji prirodan antagonizam, zbog čega su veliki ljudi ili izbegavali superijornije žene, ili imali s njima samo nesrećne doživljaje. -Jovan Dučić
izmeu-ene-i-velikog-mukarca-postoji-prirodan-antagonizam-zbog-ega-su-veliki-ljudi-ili-izbegavali-superijornije-ene-ili-imali-s-njima-samo-nesrene