Istina je da će te ljudi povrediti, samo treba naći one koji su vredni toga.


istina-da-e-te-ljudi-povrediti-samo-treba-nai-one-koji-su-vredni-toga
bob marliistinadaćeteljudipovreditisamotrebanaćionekojisuvrednitogaistina jeje dada ćeće tete ljudiljudi povreditisamo trebatreba naćinaći oneone kojikoji susu vrednivredni togaistina je daje da ćeda će teće te ljudite ljudi povreditisamo treba naćitreba naći onenaći one kojione koji sukoji su vrednisu vredni togaistina je da ćeje da će teda će te ljudiće te ljudi povreditisamo treba naći onetreba naći one kojinaći one koji suone koji su vrednikoji su vredni togaistina je da će teje da će te ljudida će te ljudi povreditisamo treba naći one kojitreba naći one koji sunaći one koji su vrednione koji su vredni toga

Neshvaćeni ostaju samo oni ljudi koji ili sami ne znaju šta hoće, ili nisu vredni da budu shvaćeni. -Ivan Turgenjev
neshvaeni-ostaju-samo-oni-ljudi-koji-ili-sami-ne-znaju-hoe-ili-nisu-vredni-da-budu-shvaeni
Istina nije za sve ljude, već samo one koji je traže. -Ajn Rand
istina-nije-za-sve-ljude-ve-samo-one-koji-trae
Sloboda se ne može spustiti do ljudi; ljudi se moraju uzdignuti do nje; to je blagoslov koji najprije treba zaslužiti a onda u njemu uživati. -Charles Caleb Colton
sloboda-se-ne-moe-spustiti-do-ljudi-ljudi-se-moraju-uzdignuti-do-nje-to-blagoslov-koji-najprije-treba-zasluiti-a-onda-u-njemu-uivati
Svako od nas je samo čovek, samo pokušaj, samo neko na proputovanju. Ali treba da putuje onamo gde je savršenstvo, treba da teži ka središtu, a ne ka periferiji. -Herman Hese
svako-od-nas-samo-ovek-samo-pokuaj-samo-neko-na-proputovanju-ali-treba-da-putuje-onamo-gde-savrenstvo-treba-da-tei-ka-sredi-a-ne-ka-periferiji