Istina je da je život nepodnošljiv, samo što je većina ljudi naučeno da se pretvara da nije tako. S vremena na vreme neko se ubije ili ga odvedu u ludnicu,ali najveći deo mase tera dalje i dalje pretvarajući se da je sve normalno i prijatno.


istina-da-ivot-nepodnoljiv-samo-to-veina-ljudi-naueno-da-se-pretvara-da-nije-tako-s-vremena-na-vreme-neko-se-ubije-ili-ga-odvedu-u-ludnicuali
Čarls bukovskiistinadaživotnepodnoljivsamotovećinaljudinaučenosepretvaranijetakovremenanavremenekoubijeiligaodveduludnicualinajvećideomaseteradaljepretvarajućisvenormalnoprijatnoistina jeje dada jeje životživot nepodnošljivsamo štošto jeje većinavećina ljudiljudi naučenonaučeno dada sese pretvarapretvara dada nijenije takos vremenavremena nana vremevreme nekoneko sese ubijeubije iliili gaga odveduodvedu unajveći deodeo masemase teratera daljedalje ii daljedalje pretvarajućipretvarajući sese dada jeje svesve normalnonormalno ii prijatnoistina je daje da jeda je životje život nepodnošljivsamo što ješto je većinaje većina ljudivećina ljudi naučenoljudi naučeno danaučeno da seda se pretvarase pretvara dapretvara da nijeda nije takos vremena navremena na vremena vreme nekovreme neko seneko se ubijese ubije iliubije ili gaili ga odveduga odvedu unajveći deo masedeo mase teramase tera daljetera dalje idalje i daljei dalje pretvarajućidalje pretvarajući sepretvarajući se dase da jeda je sveje sve normalnosve normalno inormalno i prijatno

Snaga znači da nastavimo kada je sve loše. To znači da nastaviš dalje kada je sve tako besmisleno da nema smisla živeti dalje. -Čarls Bukovski
snaga-znai-da-nastavimo-kada-sve-loe-to-znai-da-nastavi-dalje-kada-sve-tako-besmisleno-da-nema-smisla-iveti-dalje