Istina je da nikad nisam zavaravala nikoga. Ja sam im samo dozvoljavala da se zavaraju sami. Nije im bilo bitno ko sam i šta sam. Umesto toga, stvarali su lik za mene. Nisam želela da se raspravljam sa njima. Oni su očigledno voleli nekoga ko nisam bila ja.


istina-da-nikad-nisam-zavaravala-nikoga-ja-sam-im-samo-dozvoljavala-da-se-zavaraju-sami-nije-im-bilo-bitno-ko-sam-i-sam-umesto-toga-stvarali-su-lik
merlin monroeistinadanikadnisamzavaravalanikogajasamimsamodozvoljavalasezavarajusaminijebilobitnokotasamumestotogastvaralisulikzamenenisamželelaraspravljamnjimaoniočiglednovolelinekogabilajaistina jeje dada nikadnikad nisamnisam zavaravalazavaravala nikogaja samsam imim samosamo dozvoljavaladozvoljavala dada sese zavarajuzavaraju saminije imim bilobilo bitnobitno koko samsam išta samumesto togastvarali susu liklik zaza menenisam želelaželela dada sese raspravljamraspravljam sasa njimaoni susu očiglednoočigledno volelivoleli nekoganekoga koko nisamnisam bilabila jaistina je daje da nikadda nikad nisamnikad nisam zavaravalanisam zavaravala nikogaja sam imsam im samoim samo dozvoljavalasamo dozvoljavala dadozvoljavala da seda se zavarajuse zavaraju saminije im biloim bilo bitnobilo bitno kobitno ko samko sam isam i štai šta samstvarali su liksu lik zalik za menenisam želela daželela da seda se raspravljamse raspravljam saraspravljam sa njimaoni su očiglednosu očigledno voleliočigledno voleli nekogavoleli nekoga konekoga ko nisamko nisam bilanisam bila ja

Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešna sam, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala devojčica u velikom svetu koja pokušava da pronađe nekoga koga će voleti. -Merilin Monro
ja-sam-dobra-ali-nisam-aneo-grena-sam-ali-nisam-avo-ja-sam-samo-jedna-mala-devojica-u-velikom-svetu-koja-pokuava-da-pronae-nekoga-koga-e-voleti
Zbog toga sam bila srećna - nikad nisam poslije sretala one koje sam nekada voljela. To nisu lijepi susreti, isto kao da sretneš pokojnika. -Maksim Gorki
zbog-toga-sam-bila-srena-nikad-nisam-poslije-sretala-one-koje-sam-nekada-voljela-to-nisu-lijepi-susreti-isto-kao-da-sretne-pokojnika
Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešim, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala djevojka u velikom svijetu pokušavajući pronaći nekoga koga ću voleti. -Merlin Monro
ja-sam-dobra-ali-nisam-aneo-greim-ali-nisam-avo-ja-sam-samo-jedna-mala-djevojka-u-velikom-svijetu-pokuavajui-pronai-nekoga-koga-u-voleti
Zanima me u koju kategoriju žena stavljaš mene? Ipak ti ja nisam bilo ko. Ja sam najduže čekala i verovala tebi i onda kada si se sam izdavao.
zanima-me-u-koju-kategoriju-ena-stavlja-mene-ipak-ti-ja-nisam-bilo-ko-ja-sam-najdue-ekala-i-verovala-tebi-i-onda-kada-se-sam-izdavao