Istina, hrabrost i odlučnost naše su oružje. Naša borba mora i dalje biti nenasilna i bez mržnje.


istina-hrabrost-i-odlunost-nae-su-oru-naa-borba-mora-i-dalje-biti-nenasilna-i-bez-mrnje
dalaj lamaistinahrabrostodlučnostnaesuoružjenaaborbamoradaljebitinenasilnabezmržnjehrabrost ii odlučnostodlučnost našenaše sunaša borbaborba moramora ii daljedalje bitibiti nenasilnanenasilna ii bezbez mržnjehrabrost i odlučnosti odlučnost našeodlučnost naše sunaše su oružjenaša borba moraborba mora imora i daljei dalje bitidalje biti nenasilnabiti nenasilna inenasilna i bezi bez mržnjehrabrost i odlučnost našei odlučnost naše suodlučnost naše su oružjenaša borba mora iborba mora i daljemora i dalje bitii dalje biti nenasilnadalje biti nenasilna ibiti nenasilna i beznenasilna i bez mržnjehrabrost i odlučnost naše sui odlučnost naše su oružjenaša borba mora i daljeborba mora i dalje bitimora i dalje biti nenasilnai dalje biti nenasilna idalje biti nenasilna i bezbiti nenasilna i bez mržnje

Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke. -Ivo Andrić
na-ovoj-zemlji-ne-moe-biti-dobrote-bez-mrnje-veliine-bez-zavisti-kao-to-nema-najmanjeg-predmeta-bez-sjenke
Možda bi užasi ljubavi bili manji kada bismo mogli voleti samo one koje bismo hteli. Odista, strašno je i pomisliti da ni naše mržnje, ni naše ljubavi ne zavise od naše slobodne volje. -Jovan Dučić
moda-bi-uasi-ljubavi-bili-manji-kada-bismo-mogli-voleti-samo-one-koje-bismo-hteli-odista-strano-i-pomisliti-da-nae-mrnje-nae-ljubavi-ne-zavise-od
Ja sam tokom godina naučila da kada je um sređen to poništava strah; jer sve što mora biti urađeno mora biti urađeno bez straha. -Roza Parks
ja-sam-tokom-godina-nauila-da-kada-um-sre-to-ponitava-strah-jer-sve-to-mora-biti-uraeno-mora-biti-uraeno-bez-straha
Idealna nenasilna država bi bio poredak bez vlasti. -Mahatma Gandi
idealna-nenasilna-drava-bi-bio-poredak-bez-vlasti