Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati - ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku.


istina-ira-via-i-dublja-od-vasione-zato-se-istina-ne-moe-znati-ona-se-moe-otkriti-duhovnom-oveku-kao-to-se-dan-ne-moe-znati-no-moe-se-otkriti
nikolaj velimirovićistinairaviadubljaodvasionezatoseistinanemožeznationaotkritiduhovnomčovekukaotodanznatinootvorenomokuistina jeje širaviša ii dubljadublja odod vasionezato sese istinaistina nene možemože znatiznationaona sese možemože otkritiotkriti duhovnomduhovnom čovekukao štošto sese dandan nene možemože znatino možemože sese otkritiotkriti otvorenomotvorenom okuistina je širaviša i dubljai dublja oddublja od vasionezato se istinase istina neistina ne možene može znatimože znationa seona se možese može otkritimože otkriti duhovnomotkriti duhovnom čovekukao što sešto se danse dan nedan ne možene može znatino može semože se otkritise otkriti otvorenomotkriti otvorenom oku

Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati – ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku.Nikada ne mogu da shvatim kako bilo ko ne može pušiti. To može uskratiti čoveku najbolji deo njegovog života. Sa dobrom cigarom u njegovim ustima, čovek je savršeno siguran i ništa ga bukvalno ne može dotaći.Čamac se može skloniti u zatonu; mreža se može skloniti u jezeru; za njih se može reći da su sasvim bezbedni. Medutim, snažan čovek može da dođe u ponoć i odnese ih na leđima. Neuki ne vide, bez obzira koliko dobro sklanjali stvari – manje ili veće – uvek postoji mogućnost da se izgube. Ali ako svemir sklonite u svemir, više neće imati gde da se izgubi. To je velika istina stvari. Stoga mudrac pravi izlete u ono što se ne može izgubiti i ostaje zajedno s tim.Čovek je, pored uma, obdaren i srcem, osećanjem i voljom kao snagom koja može da ostvari ono što um i srce nađu da treba. A osim toja, obdaren je još i slobodom. Čovek može onako kako Bog hoće a može i suprotno. Jer, što kaže naš filozof Koža Knežević, „čovek je biće kome može i Bog da se obraduje, a od koga može i đavo da se postidi“. Vidite koliki je to ogroman razmak! Gde ćemo se naći, zavisi od nas.Ono što je izgubljeno, ne može se vratiti. Treba znati prepoznati ono što će tek doći.Šta je jezik sred ustiju, kaž’te mudri ljudi? To je ključ na sehari rizničara mudrosti! Dok je ona zaključana, ne može se znati da l’ je zlatar il’ prodaje bezvrijedne stvari.