Istina ne zavisi od vremena i nije ni nova ni stara, nego upravo Istina – juče, danas, sutra.


istina-ne-zavisi-od-vremena-i-nije-nova-stara-nego-upravo-istina-jue-danas-sutra
nikolaj velimirovićistinanezavisiodvremenanijenovastaranegoupravojučedanassutraistina nene zavisizavisi odod vremenavremena ii nijenije nini novanova nini staranego upravoupravo istinaistina –– jučeistina ne zavisine zavisi odzavisi od vremenaod vremena ivremena i nijei nije ninije ni novani nova ninova ni staranego upravo istinaupravo istina –istina – jučeistina ne zavisi odne zavisi od vremenazavisi od vremena iod vremena i nijevremena i nije nii nije ni novanije ni nova nini nova ni staranego upravo istina –upravo istina – jučeistina ne zavisi od vremenane zavisi od vremena izavisi od vremena i nijeod vremena i nije nivremena i nije ni novai nije ni nova ninije ni nova ni staranego upravo istina – juče

Informacija nije znanje. Znanje nije mudrost. Mudrost nije istina. Istina nije lepota. Lepota nije ljubav. Ljubav nije muzika. Muzika je nešto najbolje. -Frenk Zapa
informacija-nije-znanje-znanje-nije-mudrost-mudrost-nije-istina-istina-nije-lepota-lepota-nije-ljubav-ljubav-nije-muzika-muzika-neto-najbolje
Istina nije za sve ljude, već samo one koji je traže. -Ajn Rand
istina-nije-za-sve-ljude-ve-samo-one-koji-trae
Ja sam sutra, ili neki drugi budući dan, ono što sam spremio danas. Ja sam danas ono što sam spremio juče, ili neki prethodni dan. -Džejms Džojs
ja-sam-sutra-ili-neki-drugi-budui-dan-ono-to-sam-spremio-danas-ja-sam-danas-ono-to-sam-spremio-jue-ili-neki-prethodni-dan