Istina nije za sve ljude, već samo one koji je traže.


istina-nije-za-sve-ljude-ve-samo-one-koji-trae
ajn randistinanijezasveljudevećsamoonekojitražeistina nijenije zaza svesve ljudeveć samosamo oneone kojikoji jeje tražeistina nije zanije za sveza sve ljudeveć samo onesamo one kojione koji jekoji je tražeistina nije za svenije za sve ljudeveć samo one kojisamo one koji jeone koji je tražeistina nije za sve ljudeveć samo one koji jesamo one koji je traže

Istina ne zavisi od vremena i nije ni nova ni stara, nego upravo Istina – juče, danas, sutra. -Nikolaj Velimirović
istina-ne-zavisi-od-vremena-i-nije-nova-stara-nego-upravo-istina-jue-danas-sutra
Informacija nije znanje. Znanje nije mudrost. Mudrost nije istina. Istina nije lepota. Lepota nije ljubav. Ljubav nije muzika. Muzika je nešto najbolje. -Frenk Zapa
informacija-nije-znanje-znanje-nije-mudrost-mudrost-nije-istina-istina-nije-lepota-lepota-nije-ljubav-ljubav-nije-muzika-muzika-neto-najbolje