Istina, njihovo zaljubljivanje nije trajalo dugo, ali u toj igri nema pravila. Neko emocije troši polagano, kao mirišljavi sapun, a neko svoje srce ispali razuzdano, kao pun šaržer, pa u jednoj kišovitoj aprilskoj noći odvoli za čitav život.


istina-njihovo-zaljubljivanje-nije-trajalo-dugo-ali-u-toj-igri-nema-pravila-neko-emocije-troi-polagano-kao-miriljavi-sapun-a-neko-svoje-srce-ispali
Đorđe balaševićistinanjihovozaljubljivanjenijetrajalodugoalitojigrinemapravilanekoemocijetroipolaganokaomiriljavisapunnekosvojesrceispalirazuzdanopunaržerpajednojkiovitojaprilskojnoćiodvolizačitavživotnjihovo zaljubljivanjezaljubljivanje nijenije trajalotrajalo dugoali uu tojtoj igriigri nemanema pravilaneko emocijeemocije trošitroši polaganokao mirišljavimirišljavi sapunneko svojesvoje srcesrce ispaliispali razuzdanokao punpun šaržerpa uu jednojjednoj kišovitojkišovitoj aprilskojaprilskoj noćinoći odvoliodvoli zaza čitavčitav životnjihovo zaljubljivanje nijezaljubljivanje nije trajalonije trajalo dugoali u toju toj igritoj igri nemaigri nema pravilaneko emocije trošiemocije troši polaganokao mirišljavi sapuna neko svojeneko svoje srcesvoje srce ispalisrce ispali razuzdanokao pun šaržerpa u jednoju jednoj kišovitojjednoj kišovitoj aprilskojkišovitoj aprilskoj noćiaprilskoj noći odvolinoći odvoli zaodvoli za čitavza čitav život

Da zivis dugo kao Krkobabic, da se zaljubis kao Mrkonjic, da imas para kao Miskovic i da te ne uhvati Vucic ! Srecan Bozic, Vaistinu se rodi !!
da-zivis-dugo-kao-krkobabic-da-se-zaljubis-kao-mrkonjic-da-imas-para-kao-miskovic-i-da-te-ne-uhvati-vucic-srecan-bozic-vaistinu-se-rodi
Mržnja onih koji su zli nije toliko opasna kao njihovo prijateljstvo. -Branislav Nušić
mrnja-onih-koji-su-zli-nije-toliko-opasna-kao-njihovo-prijateljstvo
Nisam dobra. Uopšte nisam. Ti me tretiraš kao princezu na zrnu graška, a ja sam neko drugi. Ja sam negativac u ovom filmu. Neko loš. Pokvaren. -Đorđe Balašević
nisam-dobra-uopte-nisam-ti-me-tretira-kao-princezu-na-zrnu-graka-a-ja-sam-neko-drugi-ja-sam-negativac-u-ovom-filmu-neko-lo-pokvaren