Istina se izgubi u suvišnom raspravljanju.


istina-se-izgubi-u-suvinom-raspravljanju
horacijeistinaseizgubisuvinomraspravljanjuistina sese izgubiizgubi uu suvišnomsuvišnom raspravljanjuistina se izgubise izgubi uizgubi u suvišnomu suvišnom raspravljanjuistina se izgubi use izgubi u suvišnomizgubi u suvišnom raspravljanjuistina se izgubi u suvišnomse izgubi u suvišnom raspravljanju

Istina ne zavisi od vremena i nije ni nova ni stara, nego upravo Istina – juče, danas, sutra.Kad se izgubi i ništa je nešto.Istina je na strani ugnjetavanih.Veritas amara est – Istina je gorka.Istina je često puta nepostojanija od zablude.Ko jednom izgubi stid nema više za života šta izgubiti.