Istinska inteligencija je prirodan dar, a obični seljak može da bude sto puta inteligentniji od univerzitetskog profesora s pola tuceta diploma.


istinska-inteligencija-prirodan-dar-a-obi-seljak-moe-da-bude-sto-puta-inteligentniji-od-univerzitetskog-profesora-s-pola-tuceta-diploma
arčibald rajsistinskainteligencijaprirodandarobičniseljakmožedabudestoputainteligentnijioduniverzitetskogprofesorapolatucetadiplomaistinska inteligencijainteligencija jeje prirodanprirodan darobični seljakseljak možemože dada budebude stosto putaputa inteligentnijiinteligentniji odod univerzitetskoguniverzitetskog profesoraprofesora ss polapola tucetatuceta diplomaistinska inteligencija jeinteligencija je prirodanje prirodan dara obični seljakobični seljak možeseljak može damože da budeda bude stobude sto putasto puta inteligentnijiputa inteligentniji odinteligentniji od univerzitetskogod univerzitetskog profesorauniverzitetskog profesora sprofesora s polas pola tucetapola tuceta diplomaistinska inteligencija je prirodaninteligencija je prirodan dara obični seljak možeobični seljak može daseljak može da budemože da bude stoda bude sto putabude sto puta inteligentnijisto puta inteligentniji odputa inteligentniji od univerzitetskoginteligentniji od univerzitetskog profesoraod univerzitetskog profesora suniverzitetskog profesora s polaprofesora s pola tucetas pola tuceta diplomaistinska inteligencija je prirodan dara obični seljak može daobični seljak može da budeseljak može da bude stomože da bude sto putada bude sto puta inteligentnijibude sto puta inteligentniji odsto puta inteligentniji od univerzitetskogputa inteligentniji od univerzitetskog profesorainteligentniji od univerzitetskog profesora sod univerzitetskog profesora s polauniverzitetskog profesora s pola tucetaprofesora s pola tuceta diploma

Čovek je već na pola puta zaljubljen u svaku ženu koja ga sluša.
ovek-ve-na-pola-puta-zaljubljen-u-svaku-enu-koja-ga-slua
ej kolko sam puta otvorila fizider vise puta nego sto sam otvorila knjigu
ej-kolko-sam-puta-otvorila-fizider-vise-puta-nego-sto-sam-otvorila-knjigu
Bolje je jedanput zaplakati, no sto puta uzdahnuti. -Srpske poslovice
bolje-jedanput-zaplakati-no-sto-puta-uzdahnuti
U jednog sam zaljubljena vec godinu dana, drugi mi se svidja pola godine, treci je lepsi od ove dvojice, ali ne znam boze sto mi ih saljes u isto vreme xD
u-jednog-sam-zaljubljena-vec-godinu-dana-drugi-mi-se-svidja-pola-godine-treci-lepsi-od-ove-dvojice-ali-ne-znam-boze-sto-mi-ih-saljes-u-isto-vreme-xd
ČETVRTI Njutnov zakon: Seljak ostaje seljak, bez obzira na PREDJENI PUT ! :)
etvrti-njutnov-zakon-seljak-ostaje-seljak-bez-obzira-na-predjeni-put