Istinsku mudrost stičemo kada shvatimo koliko zapravo malo znamo o životu, nama samima i svetu oko nas.


istinsku-mudrost-stiemo-kada-shvatimo-koliko-zapravo-malo-znamo-o-ivotu-nama-samima-i-svetu-oko-nas
sokratistinskumudroststičemokadashvatimokolikozapravomaloznamoživotunamasamimasvetuokonasistinsku mudrostmudrost stičemostičemo kadakada shvatimoshvatimo kolikokoliko zapravozapravo malomalo znamoznamo oo životunama samimasamima ii svetusvetu okooko nasistinsku mudrost stičemomudrost stičemo kadastičemo kada shvatimokada shvatimo kolikoshvatimo koliko zapravokoliko zapravo malozapravo malo znamomalo znamo oznamo o životunama samima isamima i svetui svetu okosvetu oko nasistinsku mudrost stičemo kadamudrost stičemo kada shvatimostičemo kada shvatimo kolikokada shvatimo koliko zapravoshvatimo koliko zapravo malokoliko zapravo malo znamozapravo malo znamo omalo znamo o životunama samima i svetusamima i svetu okoi svetu oko nasistinsku mudrost stičemo kada shvatimomudrost stičemo kada shvatimo kolikostičemo kada shvatimo koliko zapravokada shvatimo koliko zapravo maloshvatimo koliko zapravo malo znamokoliko zapravo malo znamo ozapravo malo znamo o životunama samima i svetu okosamima i svetu oko nas

Ako nekog mrzimo, onda u njegovom liku mrzimo nešto što je usađeno u nama samima. Ono što nije u nama samima, to nas ne uzbuđuje. -Herman Hese
ako-nekog-mrzimo-onda-u-njegovom-liku-mrzimo-neto-to-usaeno-u-nama-samima-ono-to-nije-u-nama-samima-to-nas-ne-uzbuuje
Ne smetaju nama drugi, smetamo samima sebi. Mi mislimo da je zlo napolju, da kruži oko nas, ali ako mi ne bismo imali zlo u sebi, ono se ne bi moglo zakačiti za nas. -Otac Tadej
ne-smetaju-nama-drugi-smetamo-samima-sebi-mi-mislimo-da-zlo-napolju-da-krui-oko-nas-ali-ako-mi-ne-bismo-imali-zlo-u-sebi-ono-se-ne-bi-moglo-zakaiti
Nasmešite se sa mnogo dobrote i malo, malo gorčine. Oprostite životu i svetu što nisu savršeni. -Duško Radović
nasmeite-se-mnogo-dobrote-i-malo-malo-gorine-oprostite-ivotu-i-svetu-to-nisu-savreni
Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo te događaje podnijeti, u dobroj mjeri zavisi od nas. -Ivo Andric
tok-dogaaja-u-ivotu-ne-zavisi-od-nas-nikako-ili-vrlo-malo-ali-nain-na-koji-emo-te-dogaaje-podnijeti-u-dobroj-mjeri-zavisi-od-nas