Isto tako morate obratiti pažnju na greške pacijenata koji često lažu o uzimanju propisanih lekova.


isto-tako-morate-obratiti-panju-na-greke-pacijenata-koji-esto-u-o-uzimanju-propisanih-lekova
hipokratistotakomorateobratitipažnjunagrekepacijenatakojičestolažuuzimanjupropisanihlekovaisto takotako moratemorate obratitiobratiti pažnjupažnju nana greškegreške pacijenatapacijenata kojikoji čestočesto lažulažu oo uzimanjuuzimanju propisanihpropisanih lekovaisto tako moratetako morate obratitimorate obratiti pažnjuobratiti pažnju napažnju na greškena greške pacijenatagreške pacijenata kojipacijenata koji čestokoji često lažučesto lažu olažu o uzimanjuo uzimanju propisanihuzimanju propisanih lekovaisto tako morate obratititako morate obratiti pažnjumorate obratiti pažnju naobratiti pažnju na greškepažnju na greške pacijenatana greške pacijenata kojigreške pacijenata koji čestopacijenata koji često lažukoji često lažu očesto lažu o uzimanjulažu o uzimanju propisaniho uzimanju propisanih lekovaisto tako morate obratiti pažnjutako morate obratiti pažnju namorate obratiti pažnju na greškeobratiti pažnju na greške pacijenatapažnju na greške pacijenata kojina greške pacijenata koji čestogreške pacijenata koji često lažupacijenata koji često lažu okoji često lažu o uzimanjučesto lažu o uzimanju propisanihlažu o uzimanju propisanih lekova

Smatrajući da je svaki dan isti, mozes oslepjeti. Svaki dan je drugačiji, i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo. -Paulo Koeljo
smatrajui-da-svaki-dan-isti-mozes-oslepjeti-svaki-dan-drugaiji-i-svaki-dan-donosi-novo-udo-samo-treba-obratiti-panju-na-to-udo
Smatrajući da je svaki dan isti možeš oslijepiti. Svaki dan je drugačiji i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo. -Paulo Koeljo
smatrajui-da-svaki-dan-isti-moe-oslijepiti-svaki-dan-drugaiji-i-svaki-dan-donosi-novo-udo-samo-treba-obratiti-panju-na-to-udo
Uz velikog čoveka često idu i velike greške. -Tomas Man
uz-velikog-oveka-esto-idu-i-velike-greke
Uz velikog čovjeka često idu i velike greške. -Thomas Mann
uz-velikog-ovjeka-esto-idu-i-velike-greke
Jedan od problema odbrane slobode govora je taj što često morate braniti ljude koje smatrate užasnim, neprijatnim i odvratnim. -Salman Rušdi
jedan-od-problema-odbrane-slobode-govora-taj-to-esto-morate-braniti-ljude-koje-smatrate-uasnim-neprijatnim-i-odvratnim