Istok pretjeruje sa duhovnošću bez razmišljanja, a zapad sa razmišljanjem bez duhovnosti. Nama trebaju ljudi „spajalice, a upravo je to osobina razumnih ljudi, koji zajednici mogu ponuditi sigurnu alternativu za miran napredak.


istok-pretjeruje-duhovnou-bez-razmiljanja-a-zapad-razmiljanjem-bez-duhovnosti-nama-trebaju-ljudi-spajalice-a-upravo-to-osobina-razumnih-ljudi-koji
sulejman bugariistokpretjerujeduhovnoćubezrazmiljanjazapadrazmiljanjemduhovnostinamatrebajuljudi„spajaliceupravotoosobinarazumnihljudikojizajednicimoguponuditisigurnualternativuzamirannapredakistok pretjerujepretjeruje sasa duhovnošćuduhovnošću bezbez razmišljanjazapad sasa razmišljanjemrazmišljanjem bezbez duhovnostinama trebajutrebaju ljudiljudi „spajaliceupravo jeosobina razumnihrazumnih ljudikoji zajednicizajednici mogumogu ponuditiponuditi sigurnusigurnu alternativualternativu zaza miranmiran napredakistok pretjeruje sapretjeruje sa duhovnošćusa duhovnošću bezduhovnošću bez razmišljanjaa zapad sazapad sa razmišljanjemsa razmišljanjem bezrazmišljanjem bez duhovnostinama trebaju ljuditrebaju ljudi „spajalicea upravo jeje to osobinaosobina razumnih ljudikoji zajednici moguzajednici mogu ponuditimogu ponuditi sigurnuponuditi sigurnu alternativusigurnu alternativu zaalternativu za miranza miran napredak

Onaj koji uči bez razmišljanja je izgubljen. Onaj koji razmišlja bez učenja je u velikoj opasnosti. -Konfučije
onaj-koji-ui-bez-razmiljanja-izgubljen-onaj-koji-razmilja-bez-uenja-u-velikoj-opasnosti
Mišljenje da ljudi mogu biti sretni bez novca je vrsta duhovnog snobizma. -Albert Kami
miljenje-da-ljudi-mogu-biti-sretni-bez-novca-vrsta-duhovnog-snobizma