Istorija celog dosadašnjeg društva jeste istorija klasnih borbi.


istorija-celog-dosadanjeg-drutva-jeste-istorija-klasnih-borbi
karl marksistorijacelogdosadanjegdrutvajesteistorijaklasnihborbiistorija celogcelog dosadašnjegdosadašnjeg društvadruštva jestejeste istorijaistorija klasnihklasnih borbiistorija celog dosadašnjegcelog dosadašnjeg društvadosadašnjeg društva jestedruštva jeste istorijajeste istorija klasnihistorija klasnih borbiistorija celog dosadašnjeg društvacelog dosadašnjeg društva jestedosadašnjeg društva jeste istorijadruštva jeste istorija klasnihjeste istorija klasnih borbiistorija celog dosadašnjeg društva jestecelog dosadašnjeg društva jeste istorijadosadašnjeg društva jeste istorija klasnihdruštva jeste istorija klasnih borbi

Istorija dokazuje da istorija može da dokaže sve.Najbolji način uništenja kapitalističkog društva jeste uništenje valute.Čovek celog života živi, celog veka uči, ali nas tek nesreća nauči.Naša sudbina na zemlji sva je u borbi protiv kvara, smrti i nestajanja, i čovjek je dužan da istraje u toj borbi i onda kada je potpuno bezizgledna.Slobodna društva su društva u pokretu, a gde ima pokreta ima i trenja.Istorija će me osloboditi.