Čitave noći lutao sam oko stanice, i razgledao vozove što odlaze i dolaze. Imao sam dovoljno vremena da mirno o svemu razmislim. Gospođo, ja sam u vas neizlečivo zaljubljen.


itave-noi-lutao-sam-oko-stanice-i-razgledao-vozove-to-odlaze-i-dolaze-imao-sam-dovoljno-vremena-da-mirno-o-svemu-razmislim-gospoo-ja-sam-u-vas
miroslav mika antićČitavenoćilutaosamokostanicerazgledaovozovetoodlazedolazeimaodovoljnovremenadamirnosvemurazmislimgospođojavasneizlečivozaljubljenČitave noćinoći lutaolutao samsam okooko stanicei razgledaorazgledao vozovevozove štošto odlazeodlaze ii dolazeimao samsam dovoljnodovoljno vremenavremena dada mirnomirno oo svemusvemu razmislimja samsam uu vasvas neizlečivoneizlečivo zaljubljenČitave noći lutaonoći lutao samlutao sam okosam oko stanicei razgledao vozoverazgledao vozove štovozove što odlazešto odlaze iodlaze i dolazeimao sam dovoljnosam dovoljno vremenadovoljno vremena davremena da mirnoda mirno omirno o svemuo svemu razmislimja sam usam u vasu vas neizlečivovas neizlečivo zaljubljen

Ja? Znaš mene. Ja sam se rodio zaljubljen. A večeras sam konačno saznao i u koga. -Đorđe Balašević
ja-zna-mene-ja-sam-se-rodio-zaljubljen-a-veeras-sam-konano-saznao-i-u-koga