Živelo bratstvo i jedinstvo svih naših republika i pokrajina!


ivelo-bratstvo-i-jedinstvo-svih-naih-republika-i-pokrajina
duško radovićŽivelobratstvojedinstvosvihnaihrepublikapokrajinaŽivelo bratstvobratstvo ii jedinstvojedinstvo svihsvih našihnaših republikarepublika ii pokrajinaŽivelo bratstvo ibratstvo i jedinstvoi jedinstvo svihjedinstvo svih našihsvih naših republikanaših republika irepublika i pokrajinaŽivelo bratstvo i jedinstvobratstvo i jedinstvo svihi jedinstvo svih našihjedinstvo svih naših republikasvih naših republika inaših republika i pokrajinaŽivelo bratstvo i jedinstvo svihbratstvo i jedinstvo svih našihi jedinstvo svih naših republikajedinstvo svih naših republika isvih naših republika i pokrajina

Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nećemo nikom dozvoliti da nam dira ili da ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo. -Josip Broz Tito
mi-smo-more-krvi-prolili-za-bratstvo-i-jedinstvo-naih-naroda-e-neemo-nikom-dozvoliti-da-nam-dira-ili-da-ruje-iznutra-da-se-rui-to-bratstvo-i-jedinstvo
Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nećemo nikome dozvoliti da nas dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo. -Josip Broz Tito
mi-smo-more-krvi-prolili-za-bratstvo-i-jedinstvo-naih-naroda-e-neemo-nikome-dozvoliti-da-nas-dira-ili-da-nam-ruje-iznutra-da-se-rui-to-bratstvo-i
Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nečemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo. -Josip Broz Tito
mi-smo-more-krvi-prolili-za-bratstvo-i-jedinstvo-naih-naroda-e-neemo-nikome-dozvoliti-da-nam-dira-ili-da-nam-ruje-iznutra-da-se-rui-to-bratstvo-i
Čuvajte bratstvo i jedinstvo kao zenicu oka svoga. -Josip Broz Tito
uvajte-bratstvo-i-jedinstvo-kao-zenicu-oka-svoga
Religija je prepoznavanje svih naših dužnosti kroz božanske komande. -Imanuel Kant
religija-prepoznavanje-svih-naih-nosti-kroz-boanske-komande