Živi svoj život tako da misliš da će svako tvoje delo postati univerzalni zakon.


ivi-svoj-ivot-tako-da-misli-da-e-svako-tvoje-delo-postati-univerzalni-zakon
imanuel kantŽivisvojživottakodamislićesvakotvojedelopostatiuniverzalnizakonŽivi svojsvoj životživot takotako dada mislišmisliš dada ćeće svakosvako tvojetvoje delodelo postatipostati univerzalniuniverzalni zakonŽivi svoj životsvoj život takoživot tako datako da mislišda misliš damisliš da ćeda će svakoće svako tvojesvako tvoje delotvoje delo postatidelo postati univerzalnipostati univerzalni zakonŽivi svoj život takosvoj život tako daživot tako da mislištako da misliš dada misliš da ćemisliš da će svakoda će svako tvojeće svako tvoje delosvako tvoje delo postatitvoje delo postati univerzalnidelo postati univerzalni zakonŽivi svoj život tako dasvoj život tako da mislišživot tako da misliš datako da misliš da ćeda misliš da će svakomisliš da će svako tvojeda će svako tvoje deloće svako tvoje delo postatisvako tvoje delo postati univerzalnitvoje delo postati univerzalni zakon

Mogu da biram, ili ću postati žrtva svijeta ili avanturistkinja u potrazi za svojim blagom. Sve zavisi od toga kako posmatram svoj život. -Paulo Koeljo
mogu-da-biram-ili-u-postati-rtva-svijeta-ili-avanturistkinja-u-potrazi-za-svojim-blagom-sve-zavisi-od-toga-kako-posmatram-svoj-ivot
Izvršavaj svako svoje delo na taj način kao da ti je poslednje u životu. -Marko Aurelije
izvravaj-svako-svoje-delo-na-taj-nain-kao-da-ti-poslednje-u-ivotu
Ne budi nesrećan što u ovome svetu nitko ne zna za tebe. Zašto misliš da si toliko važan da bi te trebali poznavati? Kada budeš zaista tako važan, a da i ne misliš o tome, oni će znati za tebe. -Konfučije
ne-budi-nesrean-to-u-ovome-svetu-nitko-ne-zna-za-tebe-zato-misli-da-toliko-vaan-da-bi-te-trebali-poznavati-kada-bude-zaista-tako-vaan-a-da-i-ne-misli
Sve nove ljubavi drukčije vrede. Živi se svaki put iz početka. Živi se da se nikad ne pada. Da budeš snažniji posle oluje. -Zoran Đinđić
sve-nove-ljubavi-drukije-vrede-ivi-se-svaki-put-iz-poetka-ivi-se-da-se-nikad-ne-pada-da-bude-snaniji-posle-oluje