Život bez knjiga žedan je život, a život bez poezije je kao život bez slika.


ivot-bez-knjiga-edan-ivot-a-ivot-bez-poezije-kao-ivot-bez-slika
stiven kingŽivotbezknjigažedanživotživotpoezijekaoslikaŽivot bezbez knjigaknjiga žedanžedan jeje životživot bezbez poezijepoezije jeje kaokao životživot bezbez slikaŽivot bez knjigabez knjiga žedanknjiga žedan ježedan je života život bezživot bez poezijebez poezije jepoezije je kaoje kao životkao život bezživot bez slikaŽivot bez knjiga žedanbez knjiga žedan jeknjiga žedan je života život bez poeziježivot bez poezije jebez poezije je kaopoezije je kao životje kao život bezkao život bez slikaŽivot bez knjiga žedan jebez knjiga žedan je života život bez poezije ježivot bez poezije je kaobez poezije je kao životpoezije je kao život bezje kao život bez slika

Šta je snažnija vera čovekova, tim je čvršći njegov život. Život čoveka bez vere je život životinje.Život bez pobune je kao godina bez proleća. Pobuna bez istine je kao prolece u suvoj, neplodnoj pustinji. Život, pobuna i istina jesu Sveto trojstvo koje se ne može odvajati ni menjati.Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Živi ništa ne znaju. Poučite me, mrtvi, kako se može umrijeti bez straha, ili bar bez užasa. Jer, smrt je besmisao, kao i život.Nikada nisam živio bez vjere i ne bih niti dana bez nje mogao, ali sam cijeli svoj život mogao bez crkve.Znam samo da je život bez svrhe bezličan život.