Život bi nam bio neizmerno srećniji kad bismo se mogli roditi sa osamdeset godina pa se približavati osamnaestoj.


ivot-bi-nam-bio-neizmerno-sreniji-kad-bismo-se-mogli-roditi-osamdeset-godina-pa-se-pribliavati-osamnaestoj
mark tvenŽivotbinambioneizmernosrećnijikadbismosemogliroditiosamdesetgodinapapribližavatiosamnaestojŽivot bibi namnam biobio neizmernoneizmerno srećnijisrećniji kadkad bismobismo sese moglimogli roditiroditi sasa osamdesetosamdeset godinagodina papa sese približavatipribližavati osamnaestojŽivot bi nambi nam bionam bio neizmernobio neizmerno srećnijineizmerno srećniji kadsrećniji kad bismokad bismo sebismo se moglise mogli roditimogli roditi saroditi sa osamdesetsa osamdeset godinaosamdeset godina pagodina pa sepa se približavatise približavati osamnaestojŽivot bi nam biobi nam bio neizmernonam bio neizmerno srećnijibio neizmerno srećniji kadneizmerno srećniji kad bismosrećniji kad bismo sekad bismo se moglibismo se mogli roditise mogli roditi samogli roditi sa osamdesetroditi sa osamdeset godinasa osamdeset godina paosamdeset godina pa segodina pa se približavatipa se približavati osamnaestojŽivot bi nam bio neizmernobi nam bio neizmerno srećnijinam bio neizmerno srećniji kadbio neizmerno srećniji kad bismoneizmerno srećniji kad bismo sesrećniji kad bismo se moglikad bismo se mogli roditibismo se mogli roditi sase mogli roditi sa osamdesetmogli roditi sa osamdeset godinaroditi sa osamdeset godina pasa osamdeset godina pa seosamdeset godina pa se približavatigodina pa se približavati osamnaestoj

Život bi nam bio neizmerno srećniji kad bismo se mogli roditi s osamdeset godina pa se približavati osamnaestoj.U ljubavi iskustvo ništa ne znači. U stvari, kad skupimo toliko iskustva da bismo mogli da budemo savršeni ljubavnici, tada smo već previše stari da bismo se mogli njime koristiti.Život nam ne bi bio potreban, kad bi bio jasan.Život nam ne bi bio potreban kad bi bio jasan.Svi mi imamo krila, ali ona nam nisu ni od kakve koristi. Kada bismo ih mogli počupati, to bismo i uradili.Bog je prijatelj tišine: pogledajte kako priroda: drveće, trava, cveće…raste u tišini. Potrebna nam je tišina da bismo mogli da dotaknemo duše.