Život je širi od svakog propisa. Moral je zamisao, a život je ono što biva. Kako da ga uklopimo u zamisao, a da ga ne oštetimo? Više je štete naneseno životu zbog sprječavanja grijeha nego zbog grijeha.Onda da živimo u grijehu?Ne. Ali ni zabrane ništa ne pomažu. Stvaraju licemjerje i duhovne bogalje.


ivot-iri-od-svakog-propisa-moral-zamisao-a-ivot-ono-to-biva-kako-da-ga-uklopimo-u-zamisao-a-da-ga-ne-otetimo-vie-tete-naneseno-ivotu-zbog
meša selimovićŽivotiriodsvakogpropisamoralzamisaoživotonotobivakakodagauklopimoneotetimovietetenanesenoživotuzbogsprječavanjagrijehanegogrijehaondaživimogrijehunealizabranenitapomažustvarajulicemjerjeduhovnebogaljeŽivot jeje širiširi odod svakogsvakog propisamoral jeje zamisaoživot jeje onoono štošto bivakako dada gaga uklopimouklopimo uu zamisaoda gaga nene oštetimoviše jeje šteteštete nanesenonaneseno životuživotu zbogzbog sprječavanjasprječavanja grijehagrijeha negonego zbogda živimoživimo uali nini zabranezabrane ništaništa nene pomažustvaraju licemjerjelicemjerje ii duhovneduhovne bogaljeŽivot je širije širi odširi od svakogod svakog propisamoral je zamisaoa život ježivot je onoje ono štoono što bivakako da gada ga uklopimoga uklopimo uuklopimo u zamisaoa da gada ga nega ne oštetimoviše je šteteje štete nanesenoštete naneseno životunaneseno životu zbogživotu zbog sprječavanjazbog sprječavanja grijehasprječavanja grijeha negogrijeha nego zbogda živimo uali ni zabraneni zabrane ništazabrane ništa neništa ne pomažustvaraju licemjerje ilicemjerje i duhovnei duhovne bogalje

Dok god nekoga ljubimo zbog njegovih vrlina to nije ništa ozbiljno. Ali kada ga počnemo ljubiti i zbog njegovih mana, onda je to ljubav. -Ljubavne poslovice
dok-god-nekoga-ljubimo-zbog-njegovih-vrlina-to-nije-ozbiljno-ali-kada-ga-ponemo-ljubiti-i-zbog-njegovih-mana-onda-to-ljubav
Ako se osvrnete i razmislite o svom životu, kladim se da ćete se pokajati zbog 80 procenata svojih postupaka. Ali život se sastoji od grešaka. -Silvester Stalone
ako-se-osvrnete-i-razmislite-o-svom-ivotu-kladim-se-da-ete-se-pokajati-zbog-80-procenata-svojih-postupaka-ali-ivot-se-sastoji-od-greaka
Prijateljstvo se ne bira, ono biva ko zna zbog čega, kao ljubav. -Meša Selimović
prijateljstvo-se-ne-bira-ono-biva-ko-zna-zbog-ega-kao-ljubav