Život je kao sladoled, uživaj u njemu pre nego što se istopi!


ivot-kao-sladoled-uivaj-u-njemu-pre-nego-to-se-istopi
ŽivotkaosladoleduživajnjemuprenegotoseistopiŽivot jeje kaokao sladoleduživaj uu njemunjemu prepre negonego štošto sese istopiŽivot je kaoje kao sladoleduživaj u njemuu njemu prenjemu pre negopre nego štonego što sešto se istopiŽivot je kao sladoleduživaj u njemu preu njemu pre negonjemu pre nego štopre nego što senego što se istopiuživaj u njemu pre negou njemu pre nego štonjemu pre nego što sepre nego što se istopi

Izaberi dan i uživaj u njemu. Dan kako prolazi… Ljude koje srećeš… Prošlost me je naučila da cenim sadašnjost, i neću da je pokvarim brigama o budućnosti.Laž je kao grudva snega: što se duže kotrlja, sve je veća, ali kada stane, istopi se.Nesreća je kao vatra, istopi sve osim zlata.Život bez pobune je kao godina bez proleća. Pobuna bez istine je kao prolece u suvoj, neplodnoj pustinji. Život, pobuna i istina jesu Sveto trojstvo koje se ne može odvajati ni menjati.Ne trošite novac pre nego što ga zaradite.Život je kraći nego što čovjek misli.