Život je kao vožnja biciklom, treba neprestano ići napred, bez zaustavljanja, da se ne izgubi ravnoteža.


ivot-kao-vonja-biciklom-treba-neprestano-ii-napred-bez-zaustavljanja-da-se-ne-izgubi-ravnotea
albert ajnštajnŽivotkaovožnjabiciklomtrebaneprestanoićinapredbezzaustavljanjadaseneizgubiravnotežaŽivot jeje kaokao vožnjavožnja biciklomtreba neprestanoneprestano ićiići napredbez zaustavljanjada sese nene izgubiizgubi ravnotežaŽivot je kaoje kao vožnjakao vožnja biciklomtreba neprestano ićineprestano ići napredda se nese ne izgubine izgubi ravnotežaŽivot je kao vožnjaje kao vožnja biciklomtreba neprestano ići napredda se ne izgubise ne izgubi ravnotežaŽivot je kao vožnja biciklomda se ne izgubi ravnoteža

Život bez pobune je kao godina bez proleća. Pobuna bez istine je kao prolece u suvoj, neplodnoj pustinji. Život, pobuna i istina jesu Sveto trojstvo koje se ne može odvajati ni menjati.Ljubav bez lepote je kao cveće bez mirisa, a tek plodovi bez semenki … Život, ljubav i lepota jesu Sveto trojstvo u jednome slobodnom, nezavisnom biću; ono se ne može menjati, niti odvajati.Život bez knjiga žedan je život, a život bez poezije je kao život bez slika.Nauka bez razboritosti je kao igra na lutriji. Naučnik se, naime, izlaže opasnosti da izgubi sve što je uložio.Niko ne treba misliti da tokom života sve uvek treba ići lako, jer sudbina je promenljiva i nakon dugog razdoblja zatišja neizbežan je dolazak ružnog vremena.Život bez načela je brod bez kormila – Gandhi