Život je komedija za one koji misle, a tragedija za one koji osećaju.


ivot-komedija-za-one-koji-misle-a-tragedija-za-one-koji-oseaju
pablo pikasoŽivotkomedijazaonekojimisletragedijaosećajuŽivot jeje komedijakomedija zaza oneone kojikoji misletragedija zaza oneone kojikoji osećajuŽivot je komedijaje komedija zakomedija za oneza one kojione koji mislea tragedija zatragedija za oneza one kojione koji osećajuŽivot je komedija zaje komedija za onekomedija za one kojiza one koji mislea tragedija za onetragedija za one kojiza one koji osećajuŽivot je komedija za oneje komedija za one kojikomedija za one koji mislea tragedija za one kojitragedija za one koji osećaju

Život je tragedija izbliza, ali na duge staze je komedija.Najsigurniji način da pokvarite mladog čovjeka je da ga naučite da više cijeni one koji misle isto od onih koji misle drugačije.Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nježnost kukavnost. A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a šutnja neznanje.Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk. A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje.Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk, a klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutnja neznanje.Nikad još nije bilo nezanimljiva života... I iza najdosadnije vanjštine skrivaju se drama, komedija i tragedija.