Život je kratka epizoda između dve velike misterije koje su u suštini jedna.


ivot-kratka-epizoda-izmeu-dve-velike-misterije-koje-su-u-sutinijedna
karl gustav jungŽivotkratkaepizodaizmeđudvevelikemisterijekojesusutini jednaŽivot jeje kratkakratka epizodaepizoda izmeđuizmeđu dvedve velikevelike misterijemisterije kojekoje susu uu suštini jednaŽivot je kratkaje kratka epizodakratka epizoda izmeđuepizoda između dveizmeđu dve velikedve velike misterijevelike misterije kojemisterije koje sukoje su usu u suštini jednaŽivot je kratka epizodaje kratka epizoda izmeđukratka epizoda između dveepizoda između dve velikeizmeđu dve velike misterijedve velike misterije kojevelike misterije koje sumisterije koje su ukoje su u suštini jednaŽivot je kratka epizoda izmeđuje kratka epizoda između dvekratka epizoda između dve velikeepizoda između dve velike misterijeizmeđu dve velike misterije kojedve velike misterije koje suvelike misterije koje su umisterije koje su u suštini jedna

Život, tako-zvani je kratka epizoda između dvije velike misterije koje su u biti jedna. -Carl Jung
ivot-takozvani-kratka-epizoda-izmeu-dvije-velike-misterije-koje-su-u-biti-jedna
Najveća vrlina je sredina između dve krajnosti.
najvea-vrlina-sredina-izmeu-dve-krajnosti
Postoji gigantska razlika između zarađivanja velike količine novca i toga da budeš bogat. -Marlen Ditrih
postoji-gigantska-razlika-izmeu-zaraivanja-velike-koliine-novca-i-toga-da-bude-bogat
Niko ne može napredovati kad se koleba između dve stvari. -Epiktet
niko-ne-moe-napredovati-kad-se-koleba-izmeu-dve-stvari
Preživela sam dve velike nesreće u životu. Jednu u kojoj me tramvaj učinio kakva jesam, a druga je Diego. -Frida Kalo
preivela-sam-dve-velike-nesree-u-ivotu-jednu-u-kojoj-me-tramvaj-uinio-kakva-jesam-a-druga-diego