Život me naucio da ne sudim ljude… Ljudi su me prevarili jer sam ih gurala u ladice! Dok nisam upoznala poštene kurve, prijatelje koji su me sjebali, ...


ivot-me-naucio-da-ne-sudim-ljude-ljudi-su-me-prevarili-jer-sam-ih-gurala-u-ladice-dok-nisam-upoznala-potene-kurve-prijatelje-koji-su-me-sjebali
Životmenauciodanesudimljude…ljudisuprevarilijersamihguralaladicedoknisamupoznalapotenekurveprijateljekojisjebaliŽivot meme naucionaucio dada nene sudimsudim ljude…ljude… ljudiljudi susu meme prevariliprevarili jerjer samsam ihih guralagurala uu ladicedok nisamnisam upoznalaupoznala poštenepoštene kurveprijatelje kojikoji susu meme sjebaliŽivot me nauciome naucio danaucio da neda ne sudimne sudim ljude…sudim ljude… ljudiljude… ljudi suljudi su mesu me prevarilime prevarili jerprevarili jer samjer sam ihsam ih guralaih gurala ugurala u ladicedok nisam upoznalanisam upoznala pošteneupoznala poštene kurveprijatelje koji sukoji su mesu me sjebali

Zaista veliki čovek se gnuša druženja sa pokvarenjacima. On u svom društvu traži ljude koji su mu moralno slični, znači poštene i nesebične ljude poput sebe. -Arčibald Rajs
zaista-veliki-ovek-se-gnua-druenja-pokvarenjacima-on-u-svom-drutvu-trai-ljude-koji-su-mu-moralno-sli-znai-potene-i-nesebine-ljude-poput-sebe
Uvek sam bio usamljenik, nisam ni sa kim izlazio, niti sam imao prijatelje. -Ričard Prajor
uvek-sam-bio-usamljenik-nisam-kim-izlazio-niti-sam-imao-prijatelje
Bogovi ne vole ljude koji malo rade. Ljudi koji nisu zauzeti sve vreme bi mogli da počnu da misle. -Teri Pračet
bogovi-ne-vole-ljude-koji-malo-rade-ljudi-koji-nisu-zauzeti-sve-vreme-bi-mogli-da-ponu-da-misle
Ja se ne bavim proricanjem, nisam gatara, ne proričem ljudima sudbinu i nisam izumitelj. Ja otkrivam. Ja sam otkrivač principa koji postoje. -Nikola Tesla
ja-se-ne-bavim-proricanjem-nisam-gatara-ne-proriem-ljudima-sudbinu-i-nisam-izumitelj-ja-otkrivam-ja-sam-otkriva-principa-koji-postoje