Život na zemaljskoj kugli manifestuje se mislima. Kakvim se mislima bavimo, takav nam je i život.


ivot-na-zemaljskoj-kugli-manifestuje-se-mislima-kakvim-se-mislima-bavimo-takav-nam-i-ivot
otac tadejŽivotnazemaljskojkuglimanifestujesemislimakakvimmislimabavimotakavnamživotŽivot nana zemaljskojzemaljskoj kuglikugli manifestujemanifestuje sese mislimakakvim sese mislimamislima bavimotakav namnam jei životŽivot na zemaljskojna zemaljskoj kuglizemaljskoj kugli manifestujekugli manifestuje semanifestuje se mislimakakvim se mislimase mislima bavimotakav nam jenam je ije i životŽivot na zemaljskoj kuglina zemaljskoj kugli manifestujezemaljskoj kugli manifestuje sekugli manifestuje se mislimakakvim se mislima bavimotakav nam je inam je i životŽivot na zemaljskoj kugli manifestujena zemaljskoj kugli manifestuje sezemaljskoj kugli manifestuje se mislimatakav nam je i život

Uvjerio sam se da čovjek na kraju uvek podlegne iskušenju. Nema tog stvorenja na kugli zemaljskoj koje ne bi pod određenim uslovima, bilo kadro da učini zlo. -Paulo Koeljo
uvjerio-sam-se-da-ovjek-na-kraju-uvek-podlegne-iskuenju-nema-tog-stvorenja-na-kugli-zemaljskoj-koje-ne-bi-pod-odreenim-uslovima-bilo-kadro-da-uini-zlo
Prijao bi mi raspust u mislima.
prijao-bi-mi-raspust-u-mislima
Onaj osećaj kad sami sebe ubijate nekim mislima.
onaj-oseaj-kad-sami-sebe-ubijate-nekim-mislima