Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati poverenje u nas same. Moramo verovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti.


ivot-nije-lagan-za-bilo-koga-od-nas-ali-initi-mi-moramo-biti-uporni-i-iznad-svega-imati-poverenje-u-nas-same-moramo-verovati-da-smo-nadareni-za-neto
marija kiriŽivotnijelaganzabilokogaodnasalitačinitimimoramobitiuporniiznadsvegaimatipoverenjenassamemoramoverovatidasmonadareninetosetomoraostvaritiŽivot nijenije laganlagan zaza bilobilo kogakoga odod nasali štašta činitimi moramomoramo bitibiti uporniuporni ii iznadiznad svegasvega imatiimati poverenjepoverenje uu nasnas samemoramo verovativerovati dada smosmo nadareninadareni zaza neštonešto ii dada semora ostvaritiŽivot nije lagannije lagan zalagan za biloza bilo kogabilo koga odkoga od nasali šta činitimi moramo bitimoramo biti upornibiti uporni iuporni i iznadi iznad svegaiznad svega imatisvega imati poverenjeimati poverenje upoverenje u nasu nas samemoramo verovati daverovati da smoda smo nadarenismo nadareni zanadareni za neštoza nešto inešto i dai da sese to mora

Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati povjerenje u nas same. Moramo vjerovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti. -Marija Kiri
ivot-nije-lagan-za-bilo-koga-od-nas-ali-initi-mi-moramo-biti-uporni-i-iznad-svega-imati-povjerenje-u-nas-same-moramo-vjerovati-da-smo-nadareni-za
Naše misli utiču ne samo na nas, nego na sve što nas okružuje. Moramo da upućujemo dobre misli, pa će nam biti bolje. -Otac Tadej
nae-misli-utiu-ne-samo-na-nas-nego-na-sve-to-nas-okruuje-moramo-da-upuujemo-dobre-misli-pa-e-nam-biti-bolje
Mir je iznad svega i sve drugo mora biti potčinjeno tome. -Josip Broz Tito
mir-iznad-svega-i-sve-drugo-mora-biti-potinjeno-tome
Moraš verovati u nešto – sebe, sudbinu, život, karmu, bilo šta. Ovaj pristup me nikada nije napuštao i promenio mi je život. -Stiv Džobs
mora-verovati-u-neto-sebe-sudbinu-ivot-karmu-bilo-ovaj-pristup-me-nikada-nije-naputao-i-promenio-mi-ivot