Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati povjerenje u nas same. Moramo vjerovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti.


ivot-nije-lagan-za-bilo-koga-od-nas-ali-initi-mi-moramo-biti-uporni-i-iznad-svega-imati-povjerenje-u-nas-same-moramo-vjerovati-da-smo-nadareni-za
marija kiriŽivotnijelaganzabilokogaodnasalitačinitimimoramobitiuporniiznadsvegaimatipovjerenjenassamemoramovjerovatidasmonadareninetosetomoraostvaritiŽivot nijenije laganlagan zaza bilobilo kogakoga odod nasali štašta činitimi moramomoramo bitibiti uporniuporni ii iznadiznad svegasvega imatiimati povjerenjepovjerenje uu nasnas samemoramo vjerovativjerovati dada smosmo nadareninadareni zaza neštonešto ii dada semora ostvaritiŽivot nije lagannije lagan zalagan za biloza bilo kogabilo koga odkoga od nasali šta činitimi moramo bitimoramo biti upornibiti uporni iuporni i iznadi iznad svegaiznad svega imatisvega imati povjerenjeimati povjerenje upovjerenje u nasu nas samemoramo vjerovati davjerovati da smoda smo nadarenismo nadareni zanadareni za neštoza nešto inešto i dai da sese to mora

Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati poverenje u nas same. Moramo verovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti. -Marija Kiri
ivot-nije-lagan-za-bilo-koga-od-nas-ali-initi-mi-moramo-biti-uporni-i-iznad-svega-imati-poverenje-u-nas-same-moramo-verovati-da-smo-nadareni-za-neto
Naše misli utiču ne samo na nas, nego na sve što nas okružuje. Moramo da upućujemo dobre misli, pa će nam biti bolje. -Otac Tadej
nae-misli-utiu-ne-samo-na-nas-nego-na-sve-to-nas-okruuje-moramo-da-upuujemo-dobre-misli-pa-e-nam-biti-bolje
Mir je iznad svega i sve drugo mora biti potčinjeno tome. -Josip Broz Tito
mir-iznad-svega-i-sve-drugo-mora-biti-potinjeno-tome
Knjiga mora biti poput sjekire za smrznuta mora unutar nas samih. -Franc Kafka
knjiga-mora-biti-poput-sjekire-za-smrznuta-mora-unutar-nas-samih