Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati povjerenje u nas same. Moramo vjerovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti.


ivot-nije-lagan-za-bilo-koga-od-nas-ali-initi-mi-moramo-biti-uporni-i-iznad-svega-imati-povjerenje-u-nas-same-moramo-vjerovati-da-smo-nadareni-za
marija kiriŽivotnijelaganzabilokogaodnasalitačinitimimoramobitiuporniiznadsvegaimatipovjerenjenassamemoramovjerovatidasmonadareninetosetomoraostvaritiŽivot nijenije laganlagan zaza bilobilo kogakoga odod nasali štašta činitimi moramomoramo bitibiti uporniuporni ii iznadiznad svegasvega imatiimati povjerenjepovjerenje uu nasnas samemoramo vjerovativjerovati dada smosmo nadareninadareni zaza neštonešto ii dada semora ostvaritiŽivot nije lagannije lagan zalagan za biloza bilo kogabilo koga odkoga od nasali šta činitimi moramo bitimoramo biti upornibiti uporni iuporni i iznadi iznad svegaiznad svega imatisvega imati povjerenjeimati povjerenje upovjerenje u nasu nas samemoramo vjerovati davjerovati da smoda smo nadarenismo nadareni zanadareni za neštoza nešto inešto i dai da sese to mora

Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati poverenje u nas same. Moramo verovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti.Kada je sujeta prisutna onda dolazi do gordosti, svađe. Nije nesreća što mi imamo suprotna gledišta, jer se stvar mora sagledati sa više strana. Ali često kod nas dolazi do onog što nije razlika u mišljenju. Toga se moramo osloboditi. Ako budemo tolerantniji, onda ćemo moći da shvatimo i to gledište drugoga. Ne da ga usvojimo ako nije dobro, ali da ga shvatimo da ne dođe do mržnje i ovog što nas cepa i deli.Čovek treba da se oseća iznad lavova, tigrova, zvezda; da je iznad svega u prirodi, čak i iznad onoga što je pojmljivo i izgleda čudnovato – u protivnom, on nije čovek, već miš koji se svega plaši.Naše misli utiču ne samo na nas, nego na sve što nas okružuje. Moramo da upućujemo dobre misli, pa će nam biti bolje.Mir je iznad svega i sve drugo mora biti potčinjeno tome.Knjiga mora biti poput sjekire za smrznuta mora unutar nas samih.