Život nije samo imati dobre karte, već i dobro odigrati čak i kad su loše.


ivot-nije-samo-imati-dobre-karte-ve-i-dobro-odigrati-ak-i-kad-su-loe
džek londonŽivotnijesamoimatidobrekartevećdobroodigratičakkadsuloeŽivot nijenije samosamo imatiimati dobredobre karteveć ii dobrodobro odigratiodigrati čakčak ii kadkad susu lošeŽivot nije samonije samo imatisamo imati dobreimati dobre karteveć i dobroi dobro odigratidobro odigrati čakodigrati čak ičak i kadi kad sukad su lošeŽivot nije samo imatinije samo imati dobresamo imati dobre karteveć i dobro odigratii dobro odigrati čakdobro odigrati čak iodigrati čak i kadčak i kad sui kad su lošeŽivot nije samo imati dobrenije samo imati dobre karteveć i dobro odigrati čaki dobro odigrati čak idobro odigrati čak i kadodigrati čak i kad sučak i kad su loše

Ništa nije samo po sebi dobro, ni loše, zavisi samo šta o njemu mislimo.Bilo bi dobro da nije loše, ali zato je dobro što nije gore.Glavni temelj svih država, novih, starih ili postojećih, su dobri zakoni i dobro oružje. Ne možete imati dobre zakone bez dobrog oružja, a gdje postoji dobro oružje, dobri zakoni će doći sami od sebe.Ako neko kaže da se ne oseća srećnim kad čini dobro, to znači samo da ono što on smatra dobrim nije dobro.Ako neko kaže da se ne oseća srećnim kad čini dobro, to znači samo da ono što oh smatra dobrim nije dobro.Nijedno zadovoljstvo nije samo po sebi loše, već su loši načini putem kojih ljudi dolaze do zadovoljstva, koja time postaju bolna, a ne sretna.