Život nije samo imati dobre karte, već i dobro odigrati čak i kad su loše.


ivot-nije-samo-imati-dobre-karte-ve-i-dobro-odigrati-ak-i-kad-su-loe
džek londonŽivotnijesamoimatidobrekartevećdobroodigratičakkadsuloeŽivot nijenije samosamo imatiimati dobredobre karteveć ii dobrodobro odigratiodigrati čakčak ii kadkad susu lošeŽivot nije samonije samo imatisamo imati dobreimati dobre karteveć i dobroi dobro odigratidobro odigrati čakodigrati čak ičak i kadi kad sukad su lošeŽivot nije samo imatinije samo imati dobresamo imati dobre karteveć i dobro odigratii dobro odigrati čakdobro odigrati čak iodigrati čak i kadčak i kad sui kad su lošeŽivot nije samo imati dobrenije samo imati dobre karteveć i dobro odigrati čaki dobro odigrati čak idobro odigrati čak i kadodigrati čak i kad sučak i kad su loše

Bilo bi dobro da nije loše, ali zato je dobro što nije gore. -Simo Popović
bilo-bi-dobro-da-nije-loe-ali-zato-dobro-to-nije-gore
Ako neko kaže da se ne oseća srećnim kad čini dobro, to znači samo da ono što on smatra dobrim nije dobro. -Lav Tolstoj
ako-neko-kae-da-se-ne-osea-srenim-kad-ini-dobro-to-znai-samo-da-ono-to-on-smatra-dobrim-nije-dobro
Ako neko kaže da se ne oseća srećnim kad čini dobro, to znači samo da ono što oh smatra dobrim nije dobro. -Lav Tolstoj
ako-neko-kae-da-se-ne-osea-srenim-kad-ini-dobro-to-znai-samo-da-ono-to-oh-smatra-dobrim-nije-dobro
Nijedno zadovoljstvo nije samo po sebi loše, već su loši načini putem kojih ljudi dolaze do zadovoljstva, koja time postaju bolna, a ne sretna. -Epikur
nijedno-zadovoljstvo-nije-samo-po-sebi-loe-ve-su-loi-naini-putem-kojih-ljudi-dolaze-do-zadovoljstva-koja-time-postaju-bolna-a-ne-sretna