Život ovog naroda je glad, krv, muka; bedno tavorenje na svojoj zemlji i besmisleno umiranje na tuđoj.


ivot-ovog-naroda-glad-krv-muka-bedno-tavorenje-na-svojoj-zemlji-i-besmisleno-umiranje-na-oj
meša selimovićŽivotovognarodagladkrvmukabednotavorenjenasvojojzemljibesmislenoumiranjetuđojŽivot ovogovog narodanaroda jeje gladbedno tavorenjetavorenje nana svojojsvojoj zemljizemlji ii besmislenobesmisleno umiranjeumiranje nana tuđojŽivot ovog narodaovog naroda jenaroda je gladbedno tavorenje natavorenje na svojojna svojoj zemljisvojoj zemlji izemlji i besmislenoi besmisleno umiranjebesmisleno umiranje naumiranje na tuđojŽivot ovog naroda jeovog naroda je gladbedno tavorenje na svojojtavorenje na svojoj zemljina svojoj zemlji isvojoj zemlji i besmislenozemlji i besmisleno umiranjei besmisleno umiranje nabesmisleno umiranje na tuđojŽivot ovog naroda je gladbedno tavorenje na svojoj zemljitavorenje na svojoj zemlji ina svojoj zemlji i besmislenosvojoj zemlji i besmisleno umiranjezemlji i besmisleno umiranje nai besmisleno umiranje na tuđoj

Od pamtiveka vuci kolju jaganjce, a nikad nijedno jagnje nije zaklalo vuka, pa ipak je u svetu više jaganjaca nego vukova. Prva glad čovekova jeste glad za istinom. Druga glad naše duše jeste glad za pravdom. Treća glad duše naše jeste glad za čistotom.Bodibilding sam napustio onog trenutka kada sam shvatio da sam dostigao najdalju granicu do koje mogu da idem. Isto će biti i sa mojom filmskom karijerom. Kada osetim da je pravi trenutak, posvetiću se služenju svojoj zemlji. Smatram da je najveća čast služiti svom narodu i svojoj zemlji.Ima ljudi koji se više raduju tuđoj nesreći, nego svojoj sreći.Mislim, ako recimo zaključite kako je sve besmisleno, onda to ne može biti sasvim besmisleno, jer ste već svjesni da je besmisleno i ta svijest o besmislenosti samim tim daje neki smisao. Znate na šta mislim? Kao neki optimistički pesimizam.Svija muka kude ne obara, tuda muka gotovo rasulo.Možda je prava sreća što pojedini ljudi ne znaju kako o njima misli ostali svet. Čovek živi celog života i u obmanama o sebi, i u predrasudama o drugima, a to možda čini sumu njegove sreće na ovoj zemlji. Jedan veliki deo sveta živi na taj način spokojno u svojoj laži kao svilena buba u svojoj svilenoj čauri.