Životinje, koje smo načinili našim robovima, ne volimo da smatramo nama jednakim.


ivotinje-koje-smo-nainili-naim-robovima-ne-volimo-da-smatramo-nama-jednakim
Čarls darvinŽivotinjekojesmonačinilinaimrobovimanevolimodasmatramonamajednakimkoje smosmo načinilinačinili našimnašim robovimane volimovolimo dada smatramosmatramo namanama jednakimkoje smo načinilismo načinili našimnačinili našim robovimane volimo davolimo da smatramoda smatramo namasmatramo nama jednakimkoje smo načinili našimsmo načinili našim robovimane volimo da smatramovolimo da smatramo namada smatramo nama jednakimkoje smo načinili našim robovimane volimo da smatramo namavolimo da smatramo nama jednakim

Kada smo zaljubljeni, onda oni koje volimo rastu u našim očima. Kada poželimo nekog drugog, onda se smanjuju. Svi ljudi na zemlji naviknu se na to posle izvesnog vremena i žive, uglavnom, bez ljubavi, a da im ništa naročito ne smeta.Ako znamo da smo načinili zlo, a odbijemo to da priznamo, krivi smo dvostruko.Stvari koje volimo kazuju nam ko smo mi.Avaj, tugo golema, nešto se desilo sa nama, nešto se grdno desilo s nama, smanjili smo se a nismo to ni primjetili. Kad smo se to izgubili, kad smo to dopustili?Postoje dve vrste promena koje imaju tendenciju da poremete način života na koji smo navikli. Prve su promene koje se dešavaju nama. Druge su one koje se dešavaju bez nas. Prve ne možemo kontrolisati, ali možemo i trebamo da kontrolišemo ove druge.Istina je da mi volimo život – ne zato što smo navikli da živimo, nego zato što smo navikli da volimo. Uvek postoji nešto ludosti u ljubavi, ali i u ludilu uvek postoji nešto razuma.