Iz svake greške izvuci pouku da si osiguran za sljedeću.


iz-svake-greke-izvuci-pouku-da-osiguran-za-sljedeu
poslovice korisnikaizsvakegrekeizvucipoukudaosiguranzasljedećuiz svakesvake greškegreške izvuciizvuci poukupouku dada sisi osiguranosiguran zaza sljedećuiz svake greškesvake greške izvucigreške izvuci poukuizvuci pouku dapouku da sida si osiguransi osiguran zaosiguran za sljedećuiz svake greške izvucisvake greške izvuci poukugreške izvuci pouku daizvuci pouku da sipouku da si osiguranda si osiguran zasi osiguran za sljedećuiz svake greške izvuci poukusvake greške izvuci pouku dagreške izvuci pouku da siizvuci pouku da si osiguranpouku da si osiguran zada si osiguran za sljedeću

Hteo sam tako živeti da ne počinim ni jedne greške, preduzeo sam da ću se boriti protiv svake slabosti. Budući da sam znao ili sam barem mislio da znam šta je dobro, a šta je zlo, nisam ni mogao predstaviti zašto ne bih mogao uvek dobro činiti, a zlo izbegavati.Kada izgubite bitku, nemojte izgubiti pouku koju iz toga možete izvući.Ako ovako produžimo, sutra će svatko imati osiguran dobitak. Zar nam nešto više treba za sreću?Poslušnost je početak svake mudrosti.Suprotnost svake istine je takođe istina.Istinska ljubav vrijedna je svake žrtve.