Izaberi posao koji voliš, i nećeš morati da radiš nijedan dan u svome životu.


izaberi-posao-koji-voli-i-nee-morati-da-radi-nijedan-dan-u-svome-ivotu
konfučijeizaberiposaokojivolinećemoratidaradinijedandansvomeživotuizaberi posaoposao kojikoji voliši nećešnećeš moratimorati dada radišradiš nijedannijedan dandan uu svomesvome životuizaberi posao kojiposao koji voliši nećeš moratinećeš morati damorati da radišda radiš nijedanradiš nijedan dannijedan dan udan u svomeu svome životuizaberi posao koji voliši nećeš morati danećeš morati da radišmorati da radiš nijedanda radiš nijedan danradiš nijedan dan unijedan dan u svomedan u svome životui nećeš morati da radišnećeš morati da radiš nijedanmorati da radiš nijedan danda radiš nijedan dan uradiš nijedan dan u svomenijedan dan u svome životu

Izaberi posao koji voliš, i neceš morati raditi ni dana u životu. -Konfučije
izaberi-posao-koji-voli-i-nece-morati-raditi-dana-u-ivotu
Izaberi dan i uživaj u njemu. Dan kako prolazi… Ljude koje srećeš… Prošlost me je naučila da cenim sadašnjost, i neću da je pokvarim brigama o budućnosti. -Odri Hepbner
izaberi-dan-i-uivaj-u-njemu-dan-kako-prolazi-ljude-koje-sree-prolost-me-nauila-da-cenim-sadanjost-i-neu-da-pokvarim-brigama-o-budunosti
Ne voliš da budeš na smetnji, ne voliš da te neko krivo pogleda, ne voliš da ti iko ružnu reč kaže. Kako onda misliš da živiš? -Meša Selimović
ne-voli-da-bude-na-smetnji-ne-voli-da-te-neko-krivo-pogleda-ne-voli-da-ti-iko-runu-re-kae-kako-onda-misli-da-ivi