Izbegavajte one koji omalovažavaju vaše ambicije. To rade samo mali ljudi dok istinski veliki ljudi u vama pobuđuju osećaj da i vi možete postati veliki.


izbegavajte-one-koji-omalovaavaju-vae-ambicije-to-rade-samo-mali-ljudi-dok-istinski-veliki-ljudi-u-vama-pobuuju-oseaj-da-i-vi-moete-postati-veliki
mark tvenizbegavajteonekojiomalovažavajuvaeambicijetoradesamomaliljudidokistinskivelikivamapobuđujuosećajdavimožetepostativelikiizbegavajte oneone kojikoji omalovažavajuomalovažavaju vaševaše ambicijerade samosamo malimali ljudiljudi dokdok istinskiistinski velikiveliki ljudiljudi uu vamavama pobuđujupobuđuju osećajosećaj dada ii vivi možetemožete postatipostati velikiizbegavajte one kojione koji omalovažavajukoji omalovažavaju vašeomalovažavaju vaše ambicijerade samo malisamo mali ljudimali ljudi dokljudi dok istinskidok istinski velikiistinski veliki ljudiveliki ljudi uljudi u vamau vama pobuđujuvama pobuđuju osećajpobuđuju osećaj daosećaj da ida i vii vi možetevi možete postatimožete postati veliki

Izbjegavajte one koji omalovažavaju vaše ambicije. To rade samo mali ljudi dok istinski veliki ljudi u vama pobuđuju osjećaj da i vi možete postati veliki. -Mark Tven
izbjegavajte-one-koji-omalovaavaju-vae-ambicije-to-rade-samo-mali-ljudi-dok-istinski-veliki-ljudi-u-vama-pobuuju-osjeaj-da-i-vi-moete-postati-veliki
Držite se podalje od ljudi koji žele omalovažiti vaše ambicije. Sitne duše to rade svo vreme, a samo zaista veliki ljudi ulivaju vam osećaj da i vi možete postati veliki. -Mark Tven
drite-se-podalje-od-ljudi-koji-ele-omalovaiti-vae-ambicije-sitne-e-to-rade-svo-vreme-a-samo-zaista-veliki-ljudi-ulivaju-vam-oseaj-da-i-vi-moete
Jedna od mojih omiljenih filozofskih načela je da će se ljudi slagati sa vama samo ako su se već složili sa vama. Ne možete promeniti tuđe mišljenje. -Frenk Zapa
jedna-od-mojih-omiljenih-filozofskih-naela-da-e-se-ljudi-slagati-vama-samo-ako-su-se-ve-sloili-vama-ne-moete-promeniti-e-miljenje
ponekad samo mali dodir moze imati veliki znacaj
ponekad-samo-mali-dodir-moze-imati-veliki-znacaj
Većina veliki ljudi postigla je svoj najveći uspeh samo jedan korak nakon svog najvećeg neuspeha. -Napoleon Hil
vecina-veliki-ljudi-postigla-svoj-najveci-uspeh-samo-jedan-korak-nakon-svog-najveeg-neuspeha