Izbegavajte one koji omalovažavaju vaše ambicije. To rade samo mali ljudi dok istinski veliki ljudi u vama pobuđuju osećaj da i vi možete postati veliki.


izbegavajte-one-koji-omalovaavaju-vae-ambicije-to-rade-samo-mali-ljudi-dok-istinski-veliki-ljudi-u-vama-pobuuju-oseaj-da-i-vi-moete-postati-veliki
mark tvenizbegavajteonekojiomalovažavajuvaeambicijetoradesamomaliljudidokistinskivelikivamapobuđujuosećajdavimožetepostativelikiizbegavajte oneone kojikoji omalovažavajuomalovažavaju vaševaše ambicijerade samosamo malimali ljudiljudi dokdok istinskiistinski velikiveliki ljudiljudi uu vamavama pobuđujupobuđuju osećajosećaj dada ii vivi možetemožete postatipostati velikiizbegavajte one kojione koji omalovažavajukoji omalovažavaju vašeomalovažavaju vaše ambicijerade samo malisamo mali ljudimali ljudi dokljudi dok istinskidok istinski velikiistinski veliki ljudiveliki ljudi uljudi u vamau vama pobuđujuvama pobuđuju osećajpobuđuju osećaj daosećaj da ida i vii vi možetevi možete postatimožete postati veliki

Izbjegavajte one koji omalovažavaju vaše ambicije. To rade samo mali ljudi dok istinski veliki ljudi u vama pobuđuju osjećaj da i vi možete postati veliki.Držite se podalje od ljudi koji žele omalovažiti vaše ambicije. Sitne duše to rade svo vreme, a samo zaista veliki ljudi ulivaju vam osećaj da i vi možete postati veliki.Jedna od mojih omiljenih filozofskih načela je da će se ljudi slagati sa vama samo ako su se već složili sa vama. Ne možete promeniti tuđe mišljenje.ponekad samo mali dodir moze imati veliki znacajVećina veliki ljudi postigla je svoj najveći uspeh samo jedan korak nakon svog najvećeg neuspeha.Najgora stvar u situaciji kada ste poznati jeste da su ljudi uvek fini sa vama. Dok pričate sa nekim svi se slažu sa vama, makar rekli i nešto potpuno ludo. Potrebni su vam ljudi koji će vam govoriti ono što ne želite da čujete.