Izbori su stvar naroda. Odluka je u rukama naroda. Ako narod okrene leđa toj vatri i sprži zadnjicu, onda će taj isti narod morati da sjedi na plikovima.


izbori-su-stvar-naroda-odluka-u-rukama-naroda-ako-narod-okrene-a-toj-vatri-i-spri-zadnjicu-onda-e-taj-isti-narod-morati-da-sjedi-na-plikovima
abraham linkolnizborisustvarnarodaodlukarukamaakonarodokreneleđatojvatrispržizadnjicuondaćetajistimoratidasjedinaplikovimaizbori susu stvarstvar narodaodluka jeu rukamarukama narodaako narodnarod okreneokrene leđaleđa tojtoj vatrivatri ii spržisprži zadnjicuonda ćeće tajtaj istiisti narodnarod moratimorati dada sjedisjedi nana plikovimaizbori su stvarsu stvar narodaodluka je uje u rukamau rukama narodaako narod okrenenarod okrene leđaokrene leđa tojleđa toj vatritoj vatri ivatri i spržii sprži zadnjicuonda će tajće taj istitaj isti narodisti narod moratinarod morati damorati da sjedida sjedi nasjedi na plikovima

Nije narod tu da vidi gde se nalazi prava moć, kako utiče na politiku i u koju svrhu. Pre, za narod je samo da mrze i da se plaše jedni drugih. -Noam Čomski
nije-narod-da-vidi-gde-se-nalazi-prava-mo-kako-utie-na-politiku-i-u-koju-svrhu-pre-za-narod-samo-da-mrze-i-da-se-plae-jedni-drugih
Kad bi ljudi uvek isti ostajali, nikada nijedan narod ne bi se poboljšao ni prosvetio. -Dositej Obradović
kad-bi-ljudi-uvek-isti-ostajali-nikada-nijedan-narod-ne-bi-se-poboljao-prosvetio
Ne brini ti, moj brajko, hoće li narod propasti ili neće, nego radi ono što si ti kadar! Pa ako svaki uradi onoliko koliko je kadar, neće narod nikad propasti. -Vuk Stefanović Karadžić
ne-brini-ti-moj-brajko-hoe-li-narod-propasti-ili-nee-nego-radi-ono-to-ti-kadar-pa-ako-svaki-uradi-onoliko-koliko-kadar-nee-narod-nikad-propasti