Izgleda da je patriotizam najperspektivnija privredna grana kod nas, ali monopolska i rezervisana isključivo za malu grupu. Mi nemamo nameru da se sa njima takmičimo u patriotizmu, jer za nas patriotizam nije puna usta domovine i puni džepovi stranih valuta, nego je za nas patriotizam ono od čega živimo, stanje i položaj nacije.


izgleda-da-patriotizam-najperspektivnija-privredna-grana-kod-nas-ali-monopolska-i-rezervisana-iskljuivo-za-malu-grupu-mi-nemamo-nameru-da-se-njima
zoran Đinđićizgledadapatriotizamnajperspektivnijaprivrednagranakodnasalimonopolskarezervisanaisključivozamalugrupuminemamonamerusenjimatakmičimopatriotizmujernasnijepunaustadomovinepunidžepovistranihvalutanegoonoodčegaživimostanjepoložajnacijeizgleda dada jeje patriotizampatriotizam najperspektivnijanajperspektivnija privrednaprivredna granagrana kodkod nasali monopolskamonopolska ii rezervisanarezervisana isključivoisključivo zaza malumalu grupumi nemamonemamo namerunameru dada sese sasa njimanjima takmičimotakmičimo uu patriotizmujer zaza nasnas patriotizampatriotizam nijenije punapuna ustausta domovinedomovine ii punipuni džepovidžepovi stranihstranih valutanego jeje zaza nasnas patriotizampatriotizam onoono odod čegačega živimostanje ii položajpoložaj nacijeizgleda da jeda je patriotizamje patriotizam najperspektivnijapatriotizam najperspektivnija privrednanajperspektivnija privredna granaprivredna grana kodgrana kod nasali monopolska imonopolska i rezervisanai rezervisana isključivorezervisana isključivo zaisključivo za maluza malu grupumi nemamo namerunemamo nameru danameru da seda se sase sa njimasa njima takmičimonjima takmičimo utakmičimo u patriotizmujer za nasza nas patriotizamnas patriotizam nijepatriotizam nije punanije puna ustapuna usta domovineusta domovine idomovine i punii puni džepovipuni džepovi stranihdžepovi stranih valutanego je zaje za nasza nas patriotizamnas patriotizam onopatriotizam ono odono od čegaod čega živimostanje i položaji položaj nacije

Sve što nas iritira kod drugih može nas dovesti do shvaćanja nas samih. -Karl Gustav Jung
sve-to-nas-iritira-kod-drugih-moe-nas-dovesti-do-shvaanja-nas-samih
Svaki narod se oseća superiorno u odnosu na druge narode. To raspiruje patriotizam- i ratove. -Dejl Karnegi
svaki-narod-se-osea-superiorno-u-odnosu-na-druge-narode-to-raspiruje-patriotizam-i-ratove
Ne smetaju nama drugi, smetamo samima sebi. Mi mislimo da je zlo napolju, da kruži oko nas, ali ako mi ne bismo imali zlo u sebi, ono se ne bi moglo zakačiti za nas. -Otac Tadej
ne-smetaju-nama-drugi-smetamo-samima-sebi-mi-mislimo-da-zlo-napolju-da-krui-oko-nas-ali-ako-mi-ne-bismo-imali-zlo-u-sebi-ono-se-ne-bi-moglo-zakaiti